4 sai sót khi kê khai thuế và cách xử lý chi tiết

Sai sót khi kê khai thuế về cách thức, phương pháp kê khai thuế cùng cách xử lý với hướng dẫn chi tiết nhất từ Cục thuế tp.Hà Nội. Xem ngay bài tổng hợp dưới đây từ Kế Toán Việt Hưng để quá trình kê khai quyết toán thuế suôn sẻ hơn nhé!

Nội dung bài viết

Sai sót khi kê khai thuế về cách thức, phương pháp kê khai

Lỗi 1: Tờ khai trùng số lần kê khai bổ sung trong cùng một kỳ tính thuế.

– Nguyên tắc kê khai:

Sau khi NNT nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, doanh nghiệp phát hiện tờ khai chính thức (chỉ tiêu [02] – lần đầu) có sai sót khi kê khai thuế thì thực hiện lập tờ khai bổ sung lần 1. Nếu phát hiện tờ khai bổ sung lần 1 vẫn có sai sót thì doanh nghiệp thực hiện khai bổ sung lần 2… không lập tờ khai bổ sung trùng lần trong cùng 1 kỳ khai thuế.

– Nội dung khai sai:

Khi phát hiện tờ khai điều chỉnh, bổ sung bị sai sót doanh nghiệp khai lại nhưng ghi số lần điều chỉnh, bổ sung trùng với lần bổ sung của tờ khai điều chỉnh đã gửi lần trước trong cùng 1 kỳ khai thuế.

– Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai:

Doanh nghiệp thực hiện kê khai bổ sung tờ khai của kỳ tính thuế có sai sót với số lần khai bổ sung phải bằng lần bổ sung của tờ khai bổ sung liền trước cộng thêm 1.

Lỗi 2: Doanh nghiệp kê khai sai trạng thái tờ khai. Doanh nghiệp đã nộp tờ khai chính thức, chưa hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế doanh nghiệp phát hiện kê khai sai dữ liệu trên tờ khai nhưng tiếp tục nộp tờ khai chính thức thay vì phải nộp tờ khai bổ sung.

– Nguyên tắc kê khai:

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp tờ khai chính thức, khi phát hiện tờ khai chính thức đã nộp bị sai sót khi kê khai thuế thì phải kê khai và nộp tờ khai bổ sung, không được nộp lại tờ khai chính thức thay thế.

– Nội dung khai sai:

Doanh nghiệp đã nộp tờ khai chính thức, sau đó phát hiện tờ khai chính thức sai sót, doanh nghiệp nộp lại tờ khai chính thức thay vì nộp tờ khai bổ sung.

– Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai:

Doanh nghiệp thực hiện kê khai bổ sung đối với tờ khai có sai sót khi kê khai thuế và gửi lại cho cơ quan thuế tờ khai đã điều chỉnh, bổ sung.

Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai sót khi kê khai thuế
Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai sót kê khai thuế

Lỗi 3: DN khai trùng kỳ tính thuế

– Nguyên tắc kê khai:

Doanh nghiệp chỉ thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý (theo chu kỳ ổn định), không được thực hiện kê khai đồng thời kỳ tính thuế theo tháng và quý.

– Nội dung khai sai:

Doanh nghiệp đã thực hiện kê khai 1 hoặc 2 tháng trong quý, sau đó doanh nghiệp nộp tờ khai quý hoặc doanh nghiệp đã kê khai tờ khai theo quý sau đó nộp tờ khai các tháng thuộc quý đó.

– Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai:

Doanh nghiệp xác định đúng đối tượng phải nộp tờ khai tháng hay quý để thực hiện kê khai.Trường hợp kê khai sai thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để thực hiện hủy tờ khai sai kỳ tính thuế và cập nhật tờ khai có kỳ tính thuế đúng vào ứng dụng.

– Một số điểm cần lưu ý khi xác định đối tượng khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định:

NNT đáp ứng tiêu chí khai thuế theo quý được lựa chọn khai thuế theo tháng hoặc quý ổn định trọn năm dương lịch.

Trường hợp NNT đang thực hiện khai thuế theo tháng nếu đủ điều kiện khai thuế theo quý và lựa chọn chuyển sang khai thuế theo quý thì gửi văn bản đề nghị theo quy định đề nghị thay đổi kỳ tính thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 31/1 của năm bắt đầu khai thuế theo quý.

Trường hợp NNT tự phát hiện không đủ điều kiều khai thuế theo quý thì NNT phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ tháng đầu của quý tiếp theo. NNT không phải nộp lại hồ sơ khai thuế theo tháng của các quý trước đó nhưng phải nộp Bản xác định số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP và tính tiền chậm nộp theo quy định.

Lỗi 4: DN thực hiện kê khai sai phương pháp tính thuế

– Nguyên tắc kê khai:

Doanh nghiệp chỉ thực hiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hoặc phương pháp tính trực tiếp (theo chu kỳ ổn định).

+ Đối với phương pháp khấu trừ đơn vị kê khai tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT, 02/GTGT;

+ Đối với phương pháp tính trực tiếp đơn vị kê khai tờ khai thuế GTGT theo mẫu 03/GTGT, 04/GTGT

– Nội dung khai sai:

Doanh nghiệp đã kê khai sai mẫu tờ khai thuế GTGT so với phương pháp tính thuế GTGT doanh nghiệp đang áp dụng.

– Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai:

Doanh nghiệp xác định đúng phương pháp tính thuế của đơn vị theo chu kỳ ổn định và thực hiện kê khai đúng mẫu tờ khai. Trường hợp kê khai sai doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan thuế để cơ quan thuế thực hiện hủy tờ khai sai và cập nhật tờ khai đúng vào ứng dụng.

Các lỗi sai sót khi kê khai thuế: lỗi thông tin về đăng ký thuế

Nhóm 1: Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân

– Nguyên tắc:

Khi cá nhân người lao động thay đổi thông tin đăng ký thuế, Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp thông tin thay đổi của cá nhân vào Tờ khai thuế mẫu số 05-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập qua Etax.

Các lỗi kê khai thông tin về đăng ký thuế

– Nội dung sai sót khi kê khai thuế

Tại tờ khai 05-ĐK-TH-TCT tồn tại 2 chỉ tiêu đăng ký mới và thay đổi thông tin, doanh nghiệp khi thực hiện tổng hợp không thay đổi chỉ tiêu trên dẫn đến hệ thống mặc định là đăng ký mới. Hệ thống cấp mã số thuế cá nhân tự động cấp thêm một mã số thuế cho cá nhân người lao động, dẫn đến cá nhân có 2 mã số thuế không đúng nguyên tắc quy định về việc cấp và sử dụng mã số thuế duy nhất cho NNT.

– Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai:

Doanh nghiệp thông báo bằng văn bản cho Cơ quan thuế quản lý trực tiếp để thực hiện hủy mã số thuế cho các cá nhân người lao động. Sau khi Cơ quan thuế hủy mã số thuế, doanh nghiệp tổng hợp lại, tích chỉ tiêu thay đổi thông tin vào thực hiện nộp qua Etax để thực hiện thay đổi thông tin.

Nhóm 2: Đăng ký giảm trừ người phụ thuộc

Tổ chức doanh nghiệp không kết thúc giảm trừ gia cảnh khi cá nhân người lao động thay đổi nơi làm việc

– Nguyên tắc:

Trường hợp người lao động thay đổi nơi làm việc thì đơn vị chi trả thực hiện kết thúc giảm trừ, để người lao động đăng ký tại nơi làm việc mới.

– Nội dung sai sót khi kê khai thuế

Tổ chức, doanh nghiệp nơi người lao động nghỉ việc không gửi hồ sơ kết thúc giảm trừ dẫn đến khi tổ chức, doanh nghiệp nơi làm việc mới của người lao động không đăng ký được giảm trừ cho người lao động.

– Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai:

Tổ chức, doanh nghiệp nơi người lao động nghỉ việc nộp hồ sơ mẫu 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 qua Etax để thực hiện kết thúc giảm trừ cho người lao động.

Tổ chức doanh nghiệp đăng ký sai thông tin giảm trừ gia cảnh cho người lao động

– Nguyên tắc:

Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.

– Nội dung sai sót khi kê khai thuế

Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký thời gian giảm trừ gia cảnh cho người lao động không tròn năm do thông tin cung cấp từ người lao động không chính xác.

– Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai:

Tổ chức, doanh nghiệp hướng dẫn người lao động cung cấp thông tin chính xác về người phụ thuộc, mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp hồ sơ sai sót, tổ chức doanh nghiệp thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế để đính chính thông tin người phụ thuộc, văn bản đính kèm nội dung xác nhận của người lao động về người phụ thuộc.

Hi vọng với các thông tin chi tiết về nội dung “sai sót khi kê khai thuế” được chia sẻ trên đây, dân nhà kế sẽ dễ dàng nắm bắt và có hướng xử lý nhanh chóng hiệu quả khi gặp vấn đề trong quá trình kê khai quyết toán thuế. Tiếp thu thật nhiều các nội dung nghiệp vụ, truy cập ngay fanpage của chúng tôi! Chúc bạn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

5 1 vote
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo cho
guest

2 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
Roise Nguyen
Roise Nguyen
5 tháng trước

Em chào mọi người, MN cho em hỏi công ty dùng 1 sổ nhưng lãi cao thì có những cách gì để tối ưu thuế ạ?
Cảm ơn ạ.

Admin Kế Toán Việt Hưng
Admin Kế Toán Việt Hưng
5 tháng trước
Trả lời  Roise Nguyen

Chào bạn, với câu hỏi của bạn Kế Toán Việt Hưng xin trả lời như sau: Trường hợp này lãi cao thì mình có thể nâng chi phí nhân công, vận hành mỗi thứ 1 tí, xuất doanh thu thấp hơn, nhiều công ty họ cũng lấy 2/3 hoặc 1/2 giá trị thực của hợp đồng thôi ấy bạn, nhưng làm 1 sổ mà muốn tối ưu những chi phí k có thực thì hơi khó cho báo cáo quản trị và có sắc xuất rủi ro đó nha. Chỉ có duy nhất cách giảm giá cho giám đốc ăn… Xem thêm »