Giảm thuế vat 2022 có áp dụng với sản xuất, buôn bán hàng hóa?

Giảm thuế VAT 2022 trong thời gian vừa qua đang làm nhiều kế toán viên lẫn doanh nghiệp bối rối. Bởi khi Nghị định 15/2022/NĐ-CP được ban hành vào ngày 28/1/2022 thì 1 loạt ngành hành sẽ được áp dụng giảm thuế gtgt còn 8%. Kế Toán Việt Hưng sẽ giúp bạn hiểu chi tiết hơn trong bài sau.

Giảm thuế VAT 2022 với cơ sở sản xuất, buôn bán hàng hóa?

Thuế VAT (hay thuế giá trị gia tăng) được định nghĩa trong Luật thuế giá trị gia tăng như sau:

“Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.”

Việc thay đổi về thuế suất cho các mặt hàng, cơ sở kinh doanh, cơ sở sản xuất được áp dụng dựa theo quy định của Chính phủ. Tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP cũng nêu rõ việc giảm thuế VTA 2022 với các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại như sau:

Giảm thuế VAT 2022 với cơ sở sản xuất, buôn bán hàng hóa?

“d) Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.”

Từ nội dung trên, chúng ta có thể hiểu rằng, việc giảm thuế VAT 2022 có áp dụng với các khâu về sản xuất, gia công… như đã được nêu rõ trong Nghị định 15 ban hành ngày 28/1/2022.

Tuy nhiên, tại Phụ lục I được ban hành kèo theo cũng quy định các mặt hàng than như: than bi tum, than antraxit, than non… sẽ không được giảm thuế VAt 2022 (trừ khâu khai thác vẫn áp dụng giảm theo đúng quy định).

Mức giảm thuế VAT 2022

Tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP có nếu:

“Mức giảm thuế giá trị gia tăng

a) Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại khoản 1 Điều này.”

Như vậy:

– Giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% được áp dụng với cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Nói cách khác, thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn gồm:

1. Cơ sở kinh doanh đang hoạt động được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế khi đáp ứng đủ 2 điều kiện sau:

+ Có doanh thu hàng năm từ 1 tỷ đồng trở lên từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

+ Thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, HĐ, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ.

2. Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp.

3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam kê khai khấu trừ nộp thay.

– Giảm thuế VAT 2022 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với cơ sở kinh doanh (gồm cả cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP, gồm:

1. DN, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu 1 tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ.

2. DN, hợp tác xã mới thành lập, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện theo phương pháp khấu trừ.

3. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

4. Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức kinh tế khác không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

Trình tự, thủ tục thực hiện giảm thuế VAT 2022

“3. Trình tự, thủ tục thực hiện

a) Đối với cơ sở kinh doanh quy định tại điểm a khoản 2 Điều này, khi lập hoá đơn giá trị gia tăng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng ghi “8%”; tiền thuế giá trị gia tăng; tổng số tiền người mua phải thanh toán. Căn cứ hóa đơn giá trị gia tăng, cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra, cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

b) Đối với cơ sở kinh doanh quy định tại điểm b khoản 2 Điều này, khi lập hoá đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm… (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 43/2022/QH15”.”

mặt hàng than chỉ giảm thuế vat 2022 khâu khai thác

Đối tượng áp dụng mức giảm thuế VAT 2022 được quy định tại Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP bao gồm:

“1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

c) Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

d) Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.”

Ngoài ra, theo Điều 1 Nghị định 15 cũng có nêu 1 vài lưu ý liên quan đến việc giảm thuế VAT 2022 liên quan đến việc lập hóa đơn cho hàng hóa, dịch vụ cụ thể như sau:

“4. Cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp cơ sở kinh doanh không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng thì không được giảm thuế giá trị gia tăng.

5. Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng chưa được giảm theo quy định tại Nghị định này thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót và giao hóa đơn điều chỉnh cho người mua. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).

6. Trường hợp cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế giá trị gia tăng đã phát hành hóa đơn đặt in dưới hình thức vé có in sẵn mệnh giá chưa sử dụng hết (nếu có) và có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì cơ sở kinh doanh thực hiện đóng dấu theo giá đã giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng hoặc giá đã giảm 20% mức tỷ lệ % bên cạnh tiêu thức giá in sẵn để tiếp tục sử dụng.

7. Cơ sở kinh doanh quy định tại Điều này thực hiện kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng theo Mẫu số 01 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này cùng với Tờ khai thuế giá trị gia tăng.”

Để tra cứu cụ thể hàng hoá, dịch vụ của cơ sở kinh doanh có thuộc đối tượng được giảm thuế VAT 2022 không, người nộp thuế cần thực hiện theo các bước sau:

– Bước 1: Tra cứu tên sản phẩm tại Giấy đăng ký kinh doanh hoặc tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh. Tại đây, cơ sở kinh doanh nhập mã số thuế của đơn vị mình để tìm kiếm kết quả hoặc sản phẩm doanh nghiệp đang thực tế sản xuất, mua bán.

– Bước 2: Kiểm tra mã sản phẩm tương ứng với tên hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp tại Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg xem mã sản phẩm tương ứng với tên hàng hoá, dịch vụ đã tra ở trên.

– Bước 3: Đối chiếu mã tại bước 2 với mã ngành, nghề trong Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP để xác định ngành, nghề kinh doanh có thuộc đối tượng được giảm thuế VAT.

Hi vọng với nội dung được chia sẻ trong bài viết về giảm thuế VAT 2022 trên đây, Kế Toán Việt Hưng đã giúp bạn hiểu rõ hơn về thông tin mà bạn đang cần tìm kiếm. Truy cập fanpage, youtube để biết thêm nhiều kiến thức liên quan đến thuế nói riêng, các nghiệp vụ kế toán nói chung và cùng giỏi hơn mỗi ngày nhé! Chúc bạn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Có 2 bình luận

 1. Nguyễn Hoàng đã viết:

  Cô cho em hỏi bình cứu hỏa thuế suất là 8 hay 10 ạ , em tra mãi mà ko ra . em cảm ơn ạ

  • Admin Kế Toán Việt Hưng đã viết:

   Chào bạn, với câu hỏi của bạn Kế Toán Việt Hưng xin trả lời như sau:

   Bình cứu hoả k nằm trong danh sách không được giảm nên thuế suất là 8% nha. Bạn dựa vào thông tin này để xử nghiệp vụ chính xác ạ!

   Mời bạn truy cập Cộng Đồng Làm Kế Toán https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan để đặt câu hỏi và nhận câu trả lời nhanh chóng, chính xác nhất từ đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *