Hạch toán giảm giá hàng bán

Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu, lỗi mốt. Khoản này làm giảm doanh thu của người bán hàng. Lamketoan.vn sẽ hướng dẫn các bạn hiểu hơn

Hạch toán giảm giá hàng bán theo thông tư 64/2013

Hình thức giảm giá

Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức giảm giá ngay trong khi mua hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá đã giảm dành cho khách hàng, thuế GTGT là phần thuế trên giá trị hàng hóa giảm giá, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Nếu khách hàng mua nhiều lần trong cùng đợt giảm giá thì số tiền giảm giá của hàng hoá, dịch vụ đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau (Tùy theo thỏa thuận của 2 bên)

Trường hợp số tiền giảm giá được lập khi các hóa đơn xuất bán trước đó hai bên đã kê khai trên tờ khai thuế GTGT thì được lập hoá đơn điều chỉnh (kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh nếu có nhiều hóa đơn cùng giảm giá), số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Việc hạch toán giảm giá hàng bán cũng phụ thuộc cách người bán lập hóa đơn cung cấp cho bên mua theo chương trình giảm giá.

Trường hợp 1: Giá ghi trên hóa đơn là giá đã giảm ( Không ghi số tiền đã giảm giá trên hóa đơn)

Bên bán hạch toán:

Nợ TK 111,112,131: Tổng số tiền phải thu.
Có TK 511: DT đã giảm giá, chưa bao gồm VAT.
Có TK 3331 : Thuế GTGT phải nộp.

Bên mua hạch toán

Nợ TK 156: Giá mua đã giảm giá, chưa bao gồm VAT
Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 111,112,331: Tổng số phải thanh toán

Trường hợp 2: Việc giảm giá ghi vào hóa đơn cuối cùng:

Bên bán:

Nợ TK 111, 112,  131: Tổng sô phải thu

Có TK 511: Doanh thu chưa giảm giá
Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp

Khi xuất hóa đơn cuối đợt hàng ngoài hạch toán doanh thu, các bạn hạch toán thêm:
Nợ TK 5213: Giảm giá hàng bán (giá bán chưa VAT)

Nợ TK 33311: Thuế GTGT phải nộp (tính trên phần giảm giá)

Có TK 131: Phải thu khách hàng.

Bên mua:

Nợ TK 156: Giá mua đã giảm giá
Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 111,112,331: Tổng số phải thanh toán

Trường hợp 3: Bên bán lập riêng một hóa đơn điều chỉnh giảm giá hàng bán:

Bên bán:

Nợ TK 5213 – Giảm giá hàng bán (Theo giá bán chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 3331 – Thuế GTGT của hàng bán phải giảm giá

Có các TK 111, 112, 131: Tổng số tiền giảm giá

Bên mua:

Nợ 111, 112, 131: Tổng khoản chiết khấu được nhận

Có 156: Giá mua được giảm giá
Có 1331: Giảm khoản thuế GTGT đã được khấu trừ.

Nếu bạn chưa kiểu kỹ vấn đề vui lòng lòng liên hệ với trung tâm đào tạo kế toán Lamketoan.vn để được  trợ giúp. Ngoài ra để có một kiến thức sâu hơn bạn có thể tham gia khóa học kế toán thương mại dịch vụ tại trung tâm.

Chúc các bạn thành công!

Lamketoan.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.