Chiết khấu thương mại

Chiết khấu thương mại tài khoản 521

Chiết khấu thương mại là công việc không thể thiếu trong các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán thương mại dịch vụ, hiểu và hạch toán đúng vấn đề sẽ giúp bạn hoàn thành công việc một cách tốt nhất.

Chiết khấu thương mại

1. Chiết khấu thương mại là gì?

Theo định nghĩa, chiết khấu thương mại là khoản doanh nghiệp bán giảm giá cho khách hàng mua với số lượng lớn.

2. Hình thức và cách ghi trên hóa đơn

Để giải quyết vấn đề này các bạn cần phải biết được 3 mục quan trọng được nêu ra trong  TT 39/2014/TT-BTC. 3 điểm cần chú ý đó là:

– Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại trực tiếp dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT theo giá đã chiết khấu.

– Khách hàng mua nhiều đợt trong thời gian áp dụng chiết khấu, căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.

– Trường hợp những hóa đơn mua hàng trước đã viết theo giá chưa chiết khấu thì sau khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền hàng, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

3. Hạch toán khoản chiết khấu thương mại

Có 3 trường hợp cụ thể mà Lamketoan.vn sẽ giới thiệu đến các bạn. Trước đó thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn các bạn thực hiện Hạch toán giảm giá hàng bán theo thông tư 64/2013 cũng như chia sẻ Công việc của kế toán thương mại dịch vụ cần làm những gì? bạn có thể tìm hiểu các vấn đề này trước khi bắt đầu vào các vị dụ phía dưới

3.1. Trường hợp Giá ghi trên hóa đơn là giá đã chiết khấu

Bên BánBên Mua
Nợ TK 111,112,131: Tổng số tiền phải thu trên giá đã chiết khấu.

Có TK 511: DT trên giá đã chiết khấu chưa VAT.
Có TK 3331 (nếu có): Thuế GTGT phải nộp.

Nợ TK 156: Giá mua đã bao gồm các khoản ciết khấu chưa VAT
Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 111,112,331: Tổng  tiền thanh toán theo giá chiết khấu

Trường hợp này trên hóa đơn sẽ không thể hiện khoản chiết khấu thương mại vì giá là giá đã chiết khấu nên không thấy xuất hiện tài khoản 521 – chiết khấu thương mại.

3.2. Trường hợp tiền chiết khấu ghi trên hóa đơn mua lần cuối của đợt hàng.

Trường hợp này kế toán bên bán sẽ ghi thêm dòng “Chiết khấu thương mại %” trên hóa đơn (ghi số dương)

Bên BánBên Mua
Hạch toán 3 bút toán:
– Phản ánh số chiết khấu thương mại thực tế phát sinh trong kỳ, ghi:Nợ TK 521 : ghi số tiền chiết khấu ghi trên hóa đơnNợ TK 3331: giảm số thuế GTGT phải nộp

Có TK 131: Tổng số tiền chiết khấu

– Phản ảnh doanh thu

Nợ TK 131: Tổng tiền chưa bao gồm khoản chiết khấu

Có TK 511: Doanh thu chưa chiết khấu.

Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp theo DT chưa chiết khấu.

– Khách hàng thanh toán tiền:

Nợ 111, 112: Tổng số tiền đã trừ chiết khấu

Có 131: Tổng số tiền đã trừ chiết khấu

Nợ TK 156: Giá đã  giảm CK
Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 111,112,331: Tổng tiền thanh toán ( đã trừ chiết khấu)

3.3. Trường hợp bên bán lập hóa đơn điều chỉnh số tiền chiết khấu

Nghĩa là bên bán sẽ điều chỉnh số tiền chiết khấu cho những hóa đơn trước đã xuất những lần trước đó nhưng chưa thể hiện phần tiền chiết khấu. (kèm theo bảng kê chi tiết số hóa đơn cần điều chỉnh nếu chiết khấu cho nhiều hóa đơn trong kỳ)

Kế toán hạch toán như sau:

Bên BánBên Mua
Số tiền chiết khấu thương mại thực tế phát sinh ghi trên hóa đơn điều chỉnh:

Nợ TK 521 – Chiết khấu thương mại

Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp giảm

Có TK 111, 112, 131,. . . – Số tiền chiết khấu thương mại

Nợ TK 111, 112, 131 : Tổng khoản chiết khấu được nhận

Có TK 156:   Giá mua được giảm

Có TK 1331: Thuế GTGT khấu trừ giảm

Chú ý: Cuối kỳ, kế toán lập bút toán kết chuyển khoản chiết khấu thương mại

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 521 – Chiết khấu thương mại.

Trên đây trung tâm đào tạo kế toán Lamketoan.vn đã hướng dẫn khoản chiết khấu thương mại đối với doanh nghiệp áp dụng cách hạch toán theo thông tư 200. Nếu doanh nghiệp hạch toán kế toán theo Quyết định 48 thì tài khoản chiết khấu thương mại sẽ là TK 5211. Còn cách hạch toán nghiệp vụ thì vẫn giống như trên.

Theo: Lamketoan.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.