Thông tư mới nhất về thuế giá trị gia tăng sửa đổi, bổ sung

Thông tư mới nhất về thuế giá trị gia tăng – Thông tư mới nhất về thuế giá trị gia tăng được Bộ tài chính ban hành hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư. Thông tư mới sẽ có hiệu lực từ ngày 20/05/2019.

thông tư mới nhất về thuế giá trị gia tăng
Thông tư mới nhất về thuế giá trị gia tăng sửa đổi, bổ sung

Thuế GTGT là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Thuế GTGT chỉ áp dụng trên phần giá trị tăng thêm mà không phải đối với toàn bộ giá trị hàng hóa, dịch vụ.

1. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2018 hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT được Bộ Tài chính đã ban hành ngày 09/05/2018

– Thông tư số 93/2017/TT-BTC bãi bỏ mẫu 06/GTGT từ ngày 05/11/2017

– Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi về thuế GTGT, thuế TNDN

– Thông tư 25/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 23 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC

– Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế

– Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn mới về hoàn thuế GTGT (kế toán thuế)

– Hướng dẫn mới về thuế GTGT, thuế Tiêu thụ đặc biệt tại Thông tư 130/2016/TT-BTC ban hành ngày 12/08/2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016 (riêng điều 4 áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2016)

– Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành về thuế GTGT

– Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế

– Hướng dẫn Luật thuế GTGT quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC và Nghị định 209/2013/NĐ-CP

2. Điểm mới trong thông tư mới nhất về thuế giá trị gia tăng

– Trước đây, Thông tư 134 được ban hành nhằm để thực thi định hướng tại Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/08/2014 của Chính phủ. Về một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp (“Nghị Quyết 63”). 

– Cụ thể, Thông tư 134 hướng dẫn thủ tục gia hạn thời gian nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư. 

– Quy định này hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập và vẫn trong giai đoạn đầu tư hoặc doanh nghiệp đang hoạt động có dự án đầu tư mới hoặc dự án đầu tư mở rộng gặp khó khăn về tài chính, nhằm rút ngắn thời gian nhập khẩu. 

– Tuy nhiên, theo Nghị Quyết 150/NQ-CP mới ban hành của Chính phủ ngày 13/12/2018 về việc dừng thực hiện giải pháp gia hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT theo quy định tại Nghị quyết 63, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 18 bãi bỏ toàn bộ nội dung của Thông tư 134. 

⇒ Từ ngày 20/5/2019, dự án đầu tư nhập khẩu máy móc thiết bị có giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên không còn được gia hạn nộp thuế GTGT trong thời gian là 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định và ưu tiên hoàn thuế GTGT (hoàn trước, kiểm sau).

– Đối với Hồ sơ xin gia hạn nộp thuế GTGT hoặc hoàn thuế GTGT theo quy định tại Thông tư số 134 mà doanh nghiệp đã nộp cho cơ quan hải quan hoặc cơ quan thuế trước ngày Thông tư 18 có hiệu lực thi hành (tức là ngày 20/05/2019) thì cơ quan thuế tiếp tục giải quyết theo quy định tại Thông tư 134.

Trên đây là nội dung thông tư mới nhất về thuế giá trị gia tăng sửa đổi, bổ sung có hiệu lực năm 2019. Kế toán viên cần lưu ý khi hạch toán thuế GTGT cho doanh nghiệp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *