Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân không cư trú năm 2017

Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân không cư trú

Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân không cư trú. Quy định bộ luật Thuế của Nhà nước đã được ban hành mới nhất vào năm 2017 vừa qua. Những thay đổi trong cách tính này ảnh hưởng không nhỏ đến mức thuế. Mà cá nhân không cư trú phải thực hiện. Chính vì vậy, hiểu và tính chính xác dựa trên sự thay đổi này là rất cần thiết.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân không cư trú năm 2017
Thu nhập cá nhân cho cá nhân không cư trú

1. Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền công, tiền lương

Tại điều 17 và 18 của thông tư số 11/2013/TT-BTC quy định về cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền công, tiền lương như sau:

Thu nhập chịu thuế từ tiền công, tiền lương của cá nhân không cư trú được xác định tương tự như thu nhập thuế cá nhân đối với cá nhân có tiền lương và tiền công cư trú. Thu nhập từ tiền công, tiền lương. Được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền thù lao, các khoản có thu nhập khác theo quy định tính trên mức thuế cá nhân.

Thời điểm xác nhận mức thu thuế cá nhân của người lao động là thời điểm người lao động có được nhận tiền thù lao từ tổ chức trả.

2. Cách tính thuế thu nhập cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương

Cách tính thuế thu nhập cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương tại Việt Nam. Nhưng không cư trú trên địa bàn Việt Nam. Tuy nhiên việc tách rời những khoản phát sinh khi ở Việt Nam lại không rõ ràng sẽ được tính với công thức dưới đây:

2.1. Trường hợp cá nhân là người nước ngoài không hiện diện trực tiếp tại Việt Nam sẽ xác định với công thức:

Tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam=Số ngày làm việc tại Việt Nam cho công tyxThu nhập từ tiền công, tiền lương trước thuế tính trên toàn cầu+Thu nhập chịu thuế có trước phát sinh tại Việt Nam
Tổng số ngày làm việc trong một năm

2.2. Trường hợp cá nhân đó hiện tại đang hiện diện tại Việt Nam sẽ được tính theo công thức:

Tổng thu nhập phát sinh khi làm việc tại Việt Nam=Số ngày công làm việc tại Việt NamxThu nhập từ tiền lương, tiền công tính trên toàn cầu+Thu nhập chịu thuế trước khi tính phát sinh tại Việt Nam
365 ngày

3. Cách xác định thuế thu nhập cá nhân trường hợp không cư trú có kinh doanh

Trường hợp cá nhân không cư trú và có thu nhập cá nhân từ việc kinh doanh. Thì mức thuế thu nhập cá nhân sẽ được tính như sau:

Thuế thu nhập cá nhân = Doanh thu x tỷ suất thuế

Trong đó:

Doanh thu: doanh thu trực tiếp từ hoạt động kinh doanh của cá nhân đó trên địa bàn không cư trú.

Tỷ suất thuế:

  • 1% đối với các doanh nghiệp hàng hóa
  • 5% đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ
  • 2% đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, vận tải,…
Thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp không cư trú
Cá nhân không cư trú

Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân không cư trú trên. Đây là cách tính mới nhất theo bộ luật hiện hành năm 2017.

Tham khảo: Các khoản phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân năm 2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.