Các mẫu báo cáo thuế phương pháp GTGT tham khảo

Báo cáo thuế là nghiệp vụ quan trọng với kế toán viên để nộp về cơ quan thuế định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Dưới đây, kế toán Việt Hưng sẽ đưa ra một số mẫu báo cáo thuế phương pháp GTGT để các bạn tham khảo nhé. 

mẫu báo cáo thuế
Các mẫu báo cáo thuế phương pháp GTGT tham khảo

1. Báo cáo thuế GTGT là gì?

Báo cáo thuế là nghiệp vụ quan trọng với kế toán viên để nộp về cơ quan thuế định kỳ hàng tháng. Báo cáo thuế là kê khai những hóa đơn thuế GTGT đầu vào phát sinh quá trình mua hàng, mua dịch vụ và nhưng hóa đơn bán hàng do công ty mình phát hành là thuế GTGT đầu ra…

Những lưu ý khi làm mẫu báo cáo thuế

+ Để cho việc báo cáo thuế được rõ ràng và chính xác thì bạn cần phải sắp xếp hóa đơn bán ra theo số thứ tự bán ra đồng thời cũng là theo trình tự ngày tháng.

+ Kế toán viên phải biết cách cân đối mọi vấn đề trên báo cáo như trên: Thuế, chi phí, lợi nhuận… thì đến cuối năm bạn sẽ không vất vả trong việc lập báo cáo tài chính.

+ Phải hết sức cẩn trọng trong quá trình kê khai. Nên hạch toán vào phần mềm kế toán rồi mới đưa dữ liệu ra HTKK và so sánh số thuế được khấu trừ hay phải nộp của các tháng.

+ Lưu trữ hóa đơn, giấy nộp tiền các loại thuế một cách ngăn nắp, cẩn thận, tránh trường hợp bị thất lạc.

+ Nên biết cách cân đối chi phí hợp lý như chi phí tiền lương so với doanh thu, chi phí tiếp khách trên tổng chi phí. Cân đối các vấn đề như hàng tồn kho trên chi tiết phải giống tổng hợp không được lệch.

+ Xử lý tốt các vấn đề về công cụ dụng cụ so với bảng trích phân bổ công cụ dụng cụ. Và xử lý các vấn đề về tài sản cố định so với bảng trích khấu hao tài sản cố định.

2. Mẫu báo cáo thuế phương pháp GTGT tham khảo 

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

(Dành cho người nộp thuế khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng ……….. năm …….. hoặc quý……….năm…………….

[02] Lần đầu [ ]        [03] Bổ sung lần thứ [ ]

[04] Tên người nộp thuế:…………………………………………………………………………………

[05] Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………..

[06] Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..

[07] Quận/huyện: …………………………………………………… [08] Tỉnh/thành phố: ……………

[09] Điện thoại: …………………………… [10] Fax: ……………….. [11] E-mail: …………………..

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): ……………………………………………………………………………

[13] Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………….

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

[15] Quận/ huyện: …………………………………………….. [16] Tỉnh/thành phố: ………………….

[17] Điện thoại: ……………………………. [18] Fax: ………………….. [19] E-mail: ……………….

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số ………………………………………………. Ngày: ……………………

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu
Giá trị HHDV
(chưa có thuế GTGT)
Thuế GTGT
A Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ (đánh dấu “X“) [21]   
B Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang    [22]
C Kê khai thuế GTGT phải nộp ngân sách Nhà nước    
I Hàng hóa, dịch vụ (HHDV) mua vào trong kỳ    
1 Giá trị và thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào   [23] [24]
2 Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này    [25]
II Hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ    
1 Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT   [26] 
2 Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT ([27] = [29] + [30] + [32]; [28] = [31] + [33])  [27]  [28]
a Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%   [29]
b Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%   [30] [31]
c Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%   [32] [33]
3 Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34] = [26] + [27]; [35] = [28]) [34] [35]
III Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] – [25])    [36]
IV Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT của các kỳ trước    
1 Điều chỉnh giảm [37]
2 Điều chỉnh tăng [38]
V Tổng số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh [39] 
VI Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ:
1 Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ (nếu [40a] = [36] – [22] + [37] – [38] -[39] ≥ 0) [40a]
2 Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư (cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) được bù trừ với thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế [40b]
3 Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ ([40] = [40a] – [40b]) [40]
4 Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này (nếu ([41] = [36] – [22] + [37] – [38] – [39] <0) [41]
4.1 Thuế GTGT đề nghị hoàn [42]
4.2 Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] – [42]) [43]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

 NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …….
Chứng chỉ hành nghề số: …….

                                                     Ngày ……. tháng ……. năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có) 

Ghi chú:

  • GTGT: Giá trị Gia tăng
  • HHDV: Hàng hoá dịch vụ

TẠI ĐÂY : Mẫu tờ khai thuế GTGT số 01/GTGT 

Mẫu báo cáo thuế là vô cùng quan trọng đối với một nhân viên kế toán. Các bạn cần lưu ý để làm báo cáo thuế cho chính xác, tránh sai sót phải sửa lại. Chúc các bạn thành công!

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959