Hình thức kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua KBNN từ 1.5.2024

Thông tư 17/2024/TT-BTC – một văn bản pháp lý quan trọng thay thế Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 22/06/2020 của Bộ Tài chính trong việc điều chỉnh quy định về kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước. Được trình bày một cách dễ hiểu và chi tiết bởi đội ngũ Kế Toán Việt Hưng, hi vọng sẽ giúp bạn nắm bắt thông tin và áp dụng một cách hiệu quả. Hãy cùng khám phá thông tin trong bài viết sau đây.

1. 3 nguồn cơ chế kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua KBNN

– Nguồn Ngân sách nhà nước (NSNN);

– Nguồn phí được để lại theo chế độ quy định và các nguồn từ khoản thu hợp pháp khác của cơ quan nhà nước;

– Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, dịch vụ y tế dự phòng, học phí của đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (đơn vị nhóm 3) và đơn vị sự nghiệp công do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (đơn vị nhóm 4) và nguồn thu phí theo pháp luật về phí, lệ phí của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 23 NĐ60/2021/NĐ-CP  quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (NĐ 60/2021/NĐ-CP).

Không hướng dẫn đối với các khoản chi của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; các khoản chi có cơ chế hướng dẫn riêng theo quy định của cấp có thẩm quyền.

ÁP DỤNG ĐỐI TƯỢNG: Là cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân giao dịch với hệ thống Kho bạc Nhà nước; Kho bạc Nhà nước; Cơ quan tài chính các cấp.

2. Về hình thức kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua KBNN

Theo Điều 3 Thông tư 17/2024/TT-BTC quy định:

(1) THANH TOÁN TRƯỚC – KIỂM SOÁT SAU

(2) KIỂM SOÁT TRƯỚC – THANH TOÁN SAU

Là hình thức thanh toán áp dụng đối với từng lần thanh toán của các hợp đồng thanh toán nhiều lần, trừ lần thanh toán cuối cùng. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, hợp pháp, Kho bạc Nhà nước làm thủ tục thanh toán cho đối tượng thụ hưởng trong thời hạn 01 ngày làm việc; đồng thời, gửi 01 chứng từ báo nợ cho đơn vị để xác nhận đã thực hiện thanh toán, gửi 01 chứng từ báo có cho đơn vị (nếu đơn vị thụ hưởng mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước).

Là hình thức thanh toán áp dụng đối với tất cả các khoản chi, trong đó, Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát, thanh toán theo đúng thời gian quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp pháp, hợp lệ theo quy định.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán, Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát hồ sơ theo chế độ quy định.

Trường hợp sau khi kiểm soát phát hiện khoản chi không đảm bảo đúng chế độ quy định, Kho bạc Nhà nước có văn bản thông báo kết quả kiểm soát chi (theo Mẫu số 01 kèm theo Thông tư này) gửi đơn vị sử dụng ngân sách; sau đó thực hiện xử lý thu hồi giảm trừ giá trị thanh toán vào lần thanh toán liền kề tiếp theo, trường hợp lần thanh toán liền kề tiếp theo không đủ khối lượng hoàn thành/dự toán để giảm trừ thì thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 4 Thông tư này.

các khoản chi thường xuyên qua kbnn 7

3. Nội dung kiểm soát các khoản chi thường xuyên qua KBNN từ 1.5.2024

3.1 Kho bạc Nhà nước kiểm soát, thanh toán theo nguyên tắc đã quy định 

Theo Khoản 1 Điều 5 Thông tư 17/2024/TT-BTC quy định:

– Các giao dịch trực tiếp qua Kho bạc Nhà nước hoặc qua Trang thông tin dịch vụ công của Kho bạc cần có dấu và chữ ký đúng theo đăng ký của Kho bạc. Số tiền và hạch toán kế toán phải phù hợp với hồ sơ đi kèm.

–  Nội dung chi phải tuân thủ mã nội dung kinh tế theo quy định, trừ các khoản từ Tài khoản tiền gửi.

–  Đảm bảo mức tạm ứng theo quy định và phù hợp với nội dung đề nghị tạm ứng.

–  Kiểm soát và thanh toán các khoản chi theo hợp đồng, đặc biệt các khoản có giá trị trên 50 triệu đồng, căn cứ vào hồ sơ đề nghị và điều khoản hợp đồng.

–  Kiểm soát các bảng xác định giá trị công việc hoàn thành và Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng theo mẫu quy định.

–  Xác định và kiểm soát các khoản chi có yêu cầu bảo mật theo quy định pháp luật.

–  Đảm bảo các mua sắm theo phương thức tập trung tuân thủ danh mục và thỏa thuận khung được ban hành có thẩm quyền.

3.2 Kho bạc Nhà nước kiểm soát, thanh toán theo 01 số nội dung chi cụ thể

Theo Khoản 2 Điều 5 Thông tư 17/2024/TT-BTC quy định:

các khoản chi thường xuyên qua kbnn 3
Ảnh Quy định Kho bạc Nhà nước kiểm soát, thanh toán theo 01 số nội dung chi cụ thể

LƯU Ý: CV3548/BTC-KBNN đính chính sửa đổi Thông tư số 17/2024/TT-BTC về Kho bạc Nhà nước kiểm soát, thanh toán theo 01 số nội dung chi cụ thể.

Tại tiết a điểm 2.4 khoản 2 Điều 5:

– Kinh phí giao nhiệm vụ kiểm soát như đối với nguồn kinh phí chi nhiệm vụ thường xuyên không giao tự chủ theo quy định tại tiết b điểm 4.1 khoản 4 Điều này và các quy định về tạm ứng, thanh toán; nghiệm thu nhiệm vụ được giao tại Quyết định của cơ quan quản lý cấp trên giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí NSNN cho đơn vị sự nghiệp công lập.

3.3 Kiểm soát, thanh toán các khoản chi từ tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước

Theo Khoản 3 Điều 5 Thông tư 17/2024/TT-BTC quy định:

Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát và thanh toán các khoản chi từ tài khoản tiền gửi theo các nguồn hình thành như sau:

các khoản chi thường xuyên qua kbnn 6

Đối với các khoản tiền gửi không thuộc các điểm nêu trên, Kho bạc Nhà nước kiểm tra tính hợp pháp và hợp lệ của Ủy nhiệm chi trong phạm vi số dư tài khoản tiền gửi.

LƯU Ý: CV3548/BTC-KBNN đính chính sửa đổi Thông tư số 17/2024/TT-BTC.

Tại điểm 3.2 khoản 3 Điều 5:

3.2. Đối với tiền gửi có nguồn hình thành không thuộc điểm 3.1 khoản 3 Điều này, Kho bạc Nhà nước kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của Ủy nhiệm chi, trong phạm vi số dư tài khoản tiền gửi.

3.4 Kho bạc Nhà nước kiểm soát và thanh toán các khoản chi đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của NĐ60/2021/NĐ-CP 

Theo Khoản 4 Điều 5 Thông tư 17/2024/TT-BTC quy định:

các khoản chi thường xuyên qua kbnn 5

3.5 Kho bạc Nhà nước kiểm soát và thanh toán các khoản chi đối với cơ quan nhà nước

Theo Khoản 5 Điều 5 Thông tư 17/2024/TT-BTC quy định:

– Đối với cơ quan nhà nước có tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo quy định của pháp luật, Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát, thanh toán theo quy chế chi tiêu nội bộ và các tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Đối với các khoản chi từ nguồn thu phí, Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát theo Nghị định số 120/2016/NĐ-CP.

– Kho bạc Nhà nước kiểm soát việc sử dụng kinh phí tiết kiệm trong năm theo quy định và chuyển số tiền không sử dụng hết vào quỹ dự phòng để ổn định thu nhập, theo Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV.

– Đối với cơ quan nhà nước thực hiện theo cơ chế tài chính đặc thù, Kho bạc Nhà nước kiểm soát và thanh toán theo quy định của pháp luật về quản lý kinh phí hoạt động và sử dụng kinh phí tiết kiệm được trong năm theo các văn bản quy định cơ chế tài chính đặc thù cho cơ quan nhà nước đó.

3.6 Kho bạc Nhà nước kiểm soát và thanh toán các khoản chi đối với các khoản chi theo hình thức lệnh chi tiền

Theo Khoản 6 Điều 5 Thông tư 17/2024/TT-BTC quy định:

Kho bạc Nhà nước thực hiện theo quy định tại Điều 19 TT 342/2016/TT-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN.

4.Về tạm ứng và thanh toán tạm ứng đối với khoản chi NSNN

Theo Khoản 6 Điều 5 Thông tư 17/2024/TT-BTC quy định:

– Tạm ứng áp dụng cho khoản chi NSNN khi đơn vị sử dụng ngân sách chưa đủ điều kiện thanh toán trực tiếp từ KBNN.

– Nội dung tạm ứng được xác định theo hợp đồng (nếu có) hoặc theo đề nghị của đơn vị sử dụng ngân sách.

– Mức tạm ứng phụ thuộc vào giá trị hợp đồng, không vượt quá 50% giá trị hợp đồng hoặc dự toán năm, trừ các trường hợp đặc biệt.

– Thanh toán tạm ứng được thực hiện theo quy định, bao gồm việc gửi hồ sơ, chứng từ liên quan đến KBNN để kiểm soát và thanh toán.

– Bảo lãnh tạm ứng áp dụng cho các hợp đồng, giá trị bảo lãnh giảm dần theo mỗi lần thanh toán, đảm bảo không nhỏ hơn số dư tiền tạm ứng còn lại.

– Thời gian hiệu lực của bảo lãnh tạm ứng phải được kéo dài cho đến khi số tiền tạm ứng được thanh toán hết, được quy định cụ thể trong hợp đồng và văn bản bảo lãnh.

Trên đây là nội dung về hình thức kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua KBNN từ ngày 1.5.2024 đã được Kế Toán Việt Hưng chia sẻ. Để biết thêm chi tiết và nhận các ưu đãi mới cho khóa học kế toán tổng hợp – thuế và các gói dịch vụ kế toán đa lĩnh vực, hãy truy cập và theo dõi Fanpage của Kế Toán Việt Hưng ngay! Cập nhật thông tin hàng ngày để không bỏ lỡ các tin tức quan trọng và ưu đãi hấp dẫn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.