Bản mô tả công việc của kế toán trưởng trong doanh nghiêp

Trong 1 doanh nghiệp, kế toán trưởng đóng một vai trò vô cùng quan trọng chịu trách nhiệm trực tiếp trước giám đốc công ty về các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm và quyền hạn. Dưới đây, kế toán Việt Hưng sẽ mô tả công việc của kế toán trưởng phải làm trong doanh nghiệp nhé. 

mô tả công việc kế toán trưởng
Bản mô tả công việc của kế toán trưởng trong doanh nghiêp

1. Mô tả công việc của kế toán trưởng trong công tác tài chính 

– Kế toán trưởng là người trực tiếp tổ chức và giám sát quá trình lập ngân quỹ vốn. Cân đối các khoản chi phí cho các hoạt động phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, kinh doanh và marketing….của các dự án đầu tư quan trọng. 

– Quản trị và đánh giá hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn của công ty vào các khoản mục đầu tư. Từ đó đề xuất những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn và quản lý vốn. 

– Kế toán trưởng là người nghiên cứu, xây dựng hệ thống thu thập thông tin, hệ thống các báo biểu, biểu đồ; xác định phương pháp, chỉ tiêu phân tích… nhằm phân tích đánh giá hoạt động tài chính của công ty theo định kỳ.

– Quản trị toàn bộ các khoản mục chi phí của công ty từ đó đề xuất các biện pháp thu chi hợp lý, tăng giảm chi phí hiệu quả để mang lại lợi nhuận cao.

– Kiểm tra, giám sát và phân tích tình hình thực hiện kế hoạch tài chính đã xây dựng.

– Kế toán trưởng quản trị các khoản tiền mặt, quan hệ trực tiếp với ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các định chế tài chính để đảm bảo cho doanh nghiệp thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ đối với các đối tác và chủ đầu tư, cổ đông nắm giữ cổ phần. 

–  Xác định các nguồn dự trữ tài chính nội bộ, giảm chi phí cho doanh nghiệp.

2. Mô tả công việc của kế toán trưởng trong công tác kế toán 

– Tổ chức chỉ đạo việc kiểm kê, đánh giá chính xác tài sản cố định, công cụ dụng cụ, tiền mặt, thành phẩm, hàng hóa, từ kết quả kiểm kê, đánh giá tình hình sử dụng và quản lý vốn cũng như phát hiện kịp thời các trường hợp làm sai nguyên tắc quản lý tài chính kế toán.

– Tổ chức kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng kinh tế của Công ty nhằm bảo vệ cao nhất quyền lợi của Công ty.

– Kế toán trưởng tổ chức lập kế hoạch, kiểm tra báo cáo, đánh giá công tác thực hiện kế hoạch chi phí công ty, các đơn vị phụ thuộc công ty hàng tháng, quý, năm. ..

– Phân công và chỉ đạo trực tiếp tất cả các kế toán viên của công ty;

– Có quyền hạn yêu cầu tất cả các bộ phận trong công ty chuyền đầy đủ, kịp thời những tài liệu, số liệu cần thiết cho công việc kế toán và kiểm tra của kế toán trưởng;

– Tổ chức công tác kế toán, thống kê phù hợp với tình hình hoạt động của công ty theo yêu cầu của từng giai đoạn, phù hợp với chủ trương, chiến lược phát triển chung của lãnh đạo công ty.

– Tổ chức cải tiến và hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán, bộ máy kế toán thống kê theo mẫu biểu thống nhất, bảo đảm việc ghi chép, tính toán số liệu chính xác, trung thực, kịp thời và đầy đủ toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh trong toàn công ty.

–  Kế toán trưởng có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát

  • Việc chấp hành bảo vệ tài sản, tiền vốn trong công ty;
  • Việc chấp hành chế độ quản lý và kỷ luật lao động, tiền lương, tiền thưởng, các khoảng phụ cấp và các chính sách, chế độ đối với người lao động.
  • Việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh – tài chính, kế hoach đầu tư xây dựng cơ bản, các dự toán chi phí kinh doanh, phí lưu thông, các dự toán chi tiệu hành chính, sự nghiệp, các định mức kinh tế – kỹ thuật;
  • Việc thực hiện chế độ thanh toán tiền mặt, vay tín dụng và các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dịch vụ …
  • Việc giải quyết và xử lý các khoảng thiếu hụt, các khoảng nợ không đòi được và các khoảng thiệt hại khác.

Trên đây là bản mô tả công việc của kế toán trưởng trong doanh nghiệp. Bạn mong muốn trở thành kế toán trưởng thì cần tìm hiểu rõ tính chất công việc và nhiệm vụ, cần làm để tránh gặp những sai lầm nhé. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.