Báo cáo tốt nghiệp kế toán Hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Mục tiêu của chuyên đề là vận dụng chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công tác kế toán CPSX. Và tính GTSP xây lắp. Nhằm phản ánh đúng chi phí làm cơ sở cho việc tính toán chính xác GTSP xây lắp. Cung cấp thông tin phục vụ cho việc điều hành. Kiểm tra chi phí và hoạch định chiến lược của doanh nghiệp.

Tham khảo: Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng công trình

Untitled-1
Báo cáo tốt nghiệp kế toán Hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Nội dung chuyên đề bao gồm 3 phần

Phần I. Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp

Phần II. Thực tế kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần xây dựng 204

Phần III. Hoàn thiện kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần xây dựng 204

Do thời gian hạn hẹp và trình độ còn hạn chế nên luận văn tốt nghiệp của em không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý và chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo, chú kế toán trưởng và các anh chị kế toán cũng như sự góp ý của các bạn để luận văn này được hoàn thiện hơn.

Tóm tắt nội dung trong chuyên đề

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

1. Đặc điểm  hoạt động kinh doanh xây lắp ảnh hưởng đến công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.

2. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp.

3. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.

4. Tính giá thành sản phẩm xây lắp.

5. Kế toán CPSX trong điều kiện doanh nghiệp thực hiện giao khoán.

6. Tổ chức sổ sách kế toán trong kế toán CPSX và tính GTSP xây lắp.

PHẦN II. THỰC TẾ KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 204.

1. Khái quát về Công ty Cổ phần Xây dựng 204

2. Tình hình thực tế kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng 204

– Đối tượng, phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty.

–  Hạch toán CPSX tại Công ty Cổ phần Xây dựng 204.

– Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng 204.

PHẦN III. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TOÁN CPSX VÀ TÍNH GTSP XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 204

– Đánh giá chung về thực trạng công tác hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng 204.

– Hoàn thiện công tác hạch toán CPSX và tính GTSP xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng 204

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Download toàn bộ Báo cáo tốt nghiệp kế toán Hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *