Bài tập kế toán tài chính 1 – hạch toán tình hình kinh doanh của doanh nghiệp

Bài tập kế toán tài chính 1 – hạch toán kế toán tình hình kinh doanh của doanh nghiệp – có lời giải chi tiết

Kế toán Việt Hưng xin chia sẻ với các bạn cách hạch toán tình hình kinh doanh của doanh nghiệp

Đề bài:

Tại một doanh nghiệp trong tháng có tinh hình sau:

1. Nhận giấy báo chia lãi từ hoạt động liên doanh 5.000.000đ. Chi phí theo dõi họat động liên doanh 500.000đ bằng tiền mặt.

2. Rút TGNH nộp phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế 2.000.000đ.

3. Thu được nợ khó đòi đã xử lý 2 năm trước 10.000.000đ bằng tiền mặt.

4. Thanh lý TSCĐHH, nguyên giá 15.000.000đ, hao mòn 13.800.000đ, chi phí thanh lý  300.000đ, phế liệu bán thu bằng tiền mặt 800.000đ.

5. Bán chứng khoán đầu tư ngắn hạn, có giá gốc 12.000.000đ, giá bán thu bằng tiền mặt 11.000.000đ.

6. Xử lý nợ phải trả 4 năm trước không ai đòi 10.000.000đ vào thu nhập khác.

7. Nhận thông báo được chia cổ tức đầu tư chứng khoán 5.000.000đ.

8. Doanh nghiệp nhận thông báo giảm thuế GTGT 6.000.000đ.

9. Phải thu lãi tiền cho vay 7.000.000đ theo hợp đồng cho vay.

Yêu cầu:

1. Ghi nhận các bút toán phát sinh trên.

2. Kết chuyển tính kết quả kinh doanh cho từng hoạt động tài chính, HĐ khác.

Bài giải

1.

Nợ TK 1388:   5.000.000

Có TK 515:     5.000.000

Nợ TK 635:       500.000

Có TK 111:        500.000

2.

Nợ TK 811:    2.000.000

Có TK 112:    2.000.000

3.

Nợ TK 111: 10.000.000

Có TK 711: 10.000.000

Có TK 004:10.000.000

4.

Nợ TK 811:  1.200.000

Nợ TK 214:13.800.000

Có TK 211: 15.000.000

Nợ TK 811:     300.000

Có TK 111:      300.000

Nợ TK 111:     800.000

Có TK 711:     800.000

5.

Nợ TK 111: 11.000.000

Nợ TK 635:  1.000.000

Có TK 121:12.000.000

6.

Nợ TK 331: 10.000.000

Có TK 711: 10.000.000

7.

Nợ TK 1388: 5..000.000

Có TK 515:    5.000.000

8.

Nợ TK 333:   6.000.000

Có TK 711:   6.000.000

9.

Nợ TK 111:   7.000.000

Có TK 515:   7.000.000

Kết chuyển tính kết quả kinh doanh:

Nợ TK 911:    5.000.000

Có TK 635:    1.500.000

Có TK 811:    3.500.000

Nợ TK 711: 26.800.000

Nợ TK 515: 17.000.000

Có TK 911: 43.800.000

Nợ TK 911:38.800.000

Có TK 421:38.800.000

Tham khảo:

Khóa học thực hành kế toán dành cho sinh viên

Bài tập kế toán tài chính 1 – hạch toán doanh thu, chi phí

Bài tập kế toán tài chính 1 – tập hợp chi phí sản xuất – có lời giải chi tiết

Các bạn có thể tham khảo các khóa học thực hành tại Kế toán Việt Hưng. Đặc biệt sau khóa học chúng tôi có hỗ trợ tìm việc làm

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959