100% doanh nghiệp bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 1/11/2020

Hóa đơn điện tử – Mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử, cơ bản hoàn thành trong năm 2019 ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn; chống thất thu, chuyển giá, trốn lậu thuế; giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% theo Nghị quyết 01/NQ-CP. Mục tiêu phủ sóng 100% hóa đơn điện tử tại các doanh nghiệp từ ngày 01/11/2020 theo quy định hạn chế tối đa các trường hợp sử dụng hóa đơn giấy, cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu chi tiết thay đổi sắp tới qua bài viết ngay sau đây.

hoá đơn điện tử
100% doanh nghiệp bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 1/11/2020

Nội dung bài viết

5 Thay đổi về quy định hóa đơn điện tử mới nhất

1. Có việc lùi thời hạn bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử đến 1/7/2022 không?

Theo Khoản 2 Điều 151 Luật Quản lý thuế 2019 có nêu:

2. Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2022; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022

=> Hiểu là quy định chung dành cho hóa đơn, chứng từ điện tử nói chung, bao gồm: hợp đồng, đề nghị, thông báo, xác nhận hoặc các tài liệu khác ở dạng thông điệp dữ liệu do các bên đưa ra liên quan tới việc giao kết hay thực hiện hợp đồng.

KẾT LUẬN: Không có việc lùi thời hạn bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử đến 1/7/2022 mà vẫn triển khai theo Điều 35 bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử từ ngày 1/11/2020 Nghị định 119/2018/NĐ-CP & Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC

2. Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020.

3. Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư 68/2019/TT-BTC

2. 2 phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế 

Theo Điều 16 Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định theo 2 phương thức:

(1) Phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử theo Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử (theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này) cùng thời hạn nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với 1 số trường hợp sau:

  • Cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực: bưu chính viễn thông, bảo hiểm, tài chính ngân hàng, vận tải hàng không
  • Bán hàng hóa là điện, nước sạch nếu có thông tin về mã khách hàng hoặc mã số thuế của khách hàng
  • Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đến người tiêu dùng là cá nhân mà trên hóa đơn không nhất thiết phải có tên, địa chỉ người mua theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này
  • Riêng đối với trường hợp bán xăng dầu đến người tiêu dùng là cá nhân không kinh doanh thì người bán tổng hợp dữ liệu tất cả các hóa đơn bán hàng cho người tiêu dùng là cá nhân không kinh doanh trong ngày theo từng mặt hàng để thể hiện trên bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử

Người bán lập Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử hàng hóa, cung cấp dịch vụ phát sinh trong tháng/quý (tính từ ngày đầu của tháng, quý đến ngày cuối cùng của tháng, quý) theo Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư này để gửi cơ quan thuế cùng với thời gian gửi Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Trường hợp phát sinh số lượng hóa đơn lớn thì người bán lập nhiều bảng tổng hợp dữ liệu, trên mỗi bảng thể hiện số thứ tự của bảng tổng hợp trong kỳ tổng hợp dữ liệu.

Sau thời hạn chuyển dữ liệu hóa đơn điện đến cơ quan thuế, người bán gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử bổ sung trong trường hợp gửi thiếu dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế.

– Trường hợp bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn đã gửi cơ quan thuế “có sai sót” thì người bán gửi thông tin điều chỉnh cho các thông tin đã kê khai trên bảng tổng hợp.

(2) Phương thức chuyển đầy đủ nội dung hóa đơn áp dụng đối với trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không thuộc quy định tại điểm (1) phía trên khoản này.

Người bán sau khi lập đầy đủ các nội dung trên hóa đơn gửi hóa đơn cho người mua và đồng thời gửi hóa đơn cho cơ quan thuế.

KẾT LUẬN: Thay vì gửi Báo cáo về việc truyền hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế theo định kỳ 6 tháng một lần thì thực hiện theo 1 trong 2 phương thức trên từ ngày 1/11/2020.

3. Thời điểm lập hóa đơn điện tử ngày lập trùng với ngày ký số

Theo Khoản 1e Điều 3 Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định:

Thời điểm lập hóa đơn điện tử xác định theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm (ví dụ: ngày 30 tháng 4 năm 2019) và phù hợp với hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.

KẾT LUẬN: Hóa đơn điện tử hợp lệ khi bắt buộc phải có ngày lập trùng với ngày ký số mới từ ngày 1/11/2020.

4.  Nội dung của hóa đơn điện tử chi tiết về ký hiệu mẫu số & đánh số hoá đơn

Theo Điều 3 Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định:

a.2) Ký hiệu mẫu số hóa đơn

Ký hiệu mẫu số hóa đơn là ký tự có một chữ số tự nhiên là các số tự nhiên 1, 2, 3, 4 để phản ánh loại hóa đơn như sau:

hoá đơn điện tử
Hoá đơn điện tử mẫu

– Ký tự thứ 1: Phân biệt các loại hóa đơn, trong đó: 

  • Số 1: Phản ánh loại Hóa đơn giá trị gia tăng
  • Số 2: Phản ánh loại Hóa đơn bán hàng
  • Số 3: Phản ánh loại Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử
  • Số 4: Phản ánh các loại hóa đơn khác là tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung của hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều này

– Ký tự thứ 2 là C: hóa đơn điện tử loại có mã của cơ quan thuế hoặc K: loại không có mã của cơ quan thuế.

– Ký tự thứ 34: năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch.

– Ký tự thứ 5: Thể hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng với các ký tự: T;D; L;M.

– Ký tự thứ 6 và 7: do người bán tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý, trường hợp không có nhu cầu quản lý thì để là YY. Ví dụ: 1K21TAA

a.4) Số hóa đơn

Số hóa đơn là số thứ tự được thể hiện trên hóa đơn khi người bán lập hóa đơn. Số hóa đơn được ghi bằng chữ số Ả-rập có tối đa 8 chữ số, bắt đầu từ số 1 vào ngày 01/01 hoặc ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm có tối đa đến số 99 999 999. Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn trong cùng một ký hiệu hóa đơn và ký hiệu mẫu số hóa đơn.

Trường hợp số hóa đơn không được lập theo nguyên tắc nêu trên thì hệ thống lập hóa đơn điện tử phải đảm bảo nguyên tắc tăng theo thời gian, mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập, sử dụng một lần duy nhất và tối đa 8 chữ số.

KẾT LUẬN: Đây đã có quy định chi tiết hơn về ký tự mẫu số hóa đơn, số hóa đơn hơn từ ngày 1/11/2020.

5. Chuyển đổi hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy

hoá đơn điện tử
Chuyển đổi hoá đơn điện tử mẫu sang hoá đơn giấy

Theo Điều 10 Nghị định 119/2018/NĐ-CP:

1. Hóa đơn điện tử hợp pháp được chuyển đổi thành chứng từ giấy.

2. Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy phải bảo đảm sự khớp đúng giữa nội dung của hóa đơn điện tử và chứng từ giấy sau khi chuyển đổi.

3. Hóa đơn điện tử được chuyển đổi thành chứng từ giấy thì chứng từ giấy chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về giao dịch điện tử, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán trừ trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định này.

KẾT LUẬN: Trước đó theo quy định của Thông tư 32/2011/TT-BTC thì hóa đơn điện tử có thể được in chuyển đổi sang hóa đơn giấy nhằm chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá hữu hình hoặc phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán còn từ ngày 1/11/2020 sẽ thực hiện theo như quy định trên Điều 10 Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

THAM KHẢO : Hơn 60 Khoá học kế toán Online 1 Kèm 1 Trực tiếp đa lĩnh vực

hoá đơn điện tử
   ĐĂNG KÝ NGAY

Trên đây là chia sẻ về 100% doanh nghiệp bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1/11/2020 mong rằng Kế toán Việt Hưng cập nhật kịp thời thông tin mới nhất cho các bạn xem – Tham gia ngay ĐĂNG KÝ NGAY khoá học Kế toán thuế 0 đồng với giáo trình kế toán độc quyền chỉ có tại đây.

 

5 1 vote
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo cho
guest

2 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
Thúy Hiền
Thúy Hiền
4 tháng trước

E xin hỏi chỗ ngày tháng bôi đỏ khi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì mình phải chờ tới hết quý làm ạ? E đang làm báo cáo để hủy hóa đơn giấy

Admin Kế Toán Việt Hưng
Admin Kế Toán Việt Hưng
4 tháng trước
Trả lời  Thúy Hiền

Chào bạn, với câu hỏi này Kế Toán Việt Hưng xin trả lời như sau: 

Trường hợp này bạn chọn đúng khoảng thời gian (ví dụ ngày 27/6 làm báo cáo thì chọn từ ngày 1/4/2022- ngày 27/6/2022) thôi thì mới lập được nhé

Bạn muốn đặt câu hỏi và nhận câu trả lời nhanh nhất về nghiệp vụ kế toán, truy cập ngay Cộng Đồng Làm Kế Toán https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan/ của chúng tôi nhé! Hotline tư vấn về khóa học: 0988.680.223

THAM GIA GROUP [ HỎI – ĐÁP ] KẾ TOÁN

 

Hãy tham gia Group để cập nhật những kiến thức KẾ TOÁN – THUẾ mới nhất. Cùng thảo luận – học tập –  giải đáp thắc mắc MIỄN PHÍ.

 

tham gia group