Những điểm mới của thông tư 28/2017/TT-BTC ngày 12/04/2017

Những điểm mới của thông tư 28/2017/TT-BTC

Thông tư 28/2017/TT-BTC sửa đổi một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC và Thông tư 147/2016/TT-BTC về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ). Kế toán Việt Hưng chia sẻ về bài viết: Những điểm mới của thông tư 28/2017/TT-BTC ngày 12/04/2017

1. Bãi bỏ khoản 1 Điều 1 thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016

“ Đối với các tài sản là nhà hỗn hợp vừa sử dụng làm tài sản hoạt động của doanh nghiệp vừa để bán. Để cho thuê theo quy định của pháp luật. Thì doanh nghiệp phải xác định, tách riêng phần tài sản (diện tích) tài sản để bán. Để cho thuê và không được hạch toán là TSCĐ và không được trích khấu hao. Trường hợp không xác định, tách riêng được phần tài sản để bán, để cho thuê. Thì doanh nghiệp không hạch toán toàn bộ tài sản là TSCĐ và không được trích khấu hao”.

Bỏ gạch đầu dòng thứ 3 điểm đ khoản 2 điều 4 Thông tư 45/2013/TT-BTC “ Đối với các loại tài sản là nhà, đất đai để bán,. Để kinh doanh của công ty kinh doanh bất động sản. Thì doanh nghiệp không được hạch toán là TSCĐ và không được trích khấu hao.

2. Sửa đổi, bổ sung như sau:

2.1. Tài sản là nhà sử dụng cho nhiều mục đích

Những điểm mới của thông tư 28/2017/TT-BTC ngày 12/04/2017
Những điểm mới của thông tư 28/2017/TT-BTC ngày 12/04/2017

“ – Đối với các tài sản là nhà hỗn hợp vừa dùng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa dùng để bán hoặc cho thuê theo quy định của pháp luật. Thì doanh nghiệp phải xác định và hạch toán riêng phần giá trị của nhà hỗn hợp theo từng mục đích sử dụng

2.2. Tài sản là nhà sử dụng hoạt động sản xuất kinh doanh và cho thuê

+ Đối với phần giá trị tài sản (diện tích) tòa nhà hỗn hợp dùng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Và dùng để cho thuê (trừ trường hợp cho thuê tài chính): doanh nghiệp thực hiện ghi nhận giá trị của phần tài sản (diện tích). Là tài sản cố định, quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản theo quy định

2.3. Tài sản là nhà dùng để bán

+ Đối với phần giá trị tài sản (diện tích) trong tòa nhà hỗn hợp để bán. Thì doanh nghiệp không được hạch toán là tài sản cố định. Và không được trích khấu hao và theo dõi như một tài sản để bán

Tiêu thức để xác định giá trị từng loại tài sản và phân bổ khấu hao tài sản đối với từng mục đích sử dụng. Được căn cứ vào tỷ trọng giá trị của từng phần diện tích. Theo từng mục đích sử dụng trên giá trị quyết toán công trình. Hoặc căn cứ vào diện tích thực tế sử dụng theo từng mục đích sử dụng để hạch toán

2.4. Tài sản là bất động sản dùng để bán và cho thuê

Đối với các doanh nghiệp có nhà hỗn hợp. Mà không xác định tách riêng được phần giá trị tài sản (diện tích) phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vừa để bán để cho thuê thì doanh nghiệp không hạch toán toàn bộ phần giá trị tài sản (diện tích). Này là tài sản cố định và không được trích khấu hao theo quy định

2.5. Tài sản khác

Đối với các tài sản được dùng chung liên quan đến công trình nhà hỗn hợp: sân chơi, đường đi, nhà để xe. Việc xác định giá trị của từng loại tài sản. Và giá trị khấu hao các tài sản dùng chung cũng được phân bổ theo tiêu thức. Để xác định giá trị từng loại tài sản và phân bổ khấu hao nhà hỗn hợp”

3. Những điểm mới khác biệt giữa thông tư 28/2017 và thông tư 147/2016, thông tư 45/2013 như sau:

Thông tư 28/2017

Thông tư 147/2016 hoặc Thông tư 45/2013

– Ghi nhận tài sản hỗn hợp (vừa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh vừa dùng để bán hoặc cho thuê

– Thông tư 45/2013: quy định Tài sản để bán. Để kinh doanh của công ty kinh doanh bất động sản

– Cho phép hạch toán là TSCĐ và trích khấu hao đối với phần tài sản dùng để cho thuê (trừ TH cho thuê tài chính)

– Thông tư 147/2016: Không cho phép hạch toán là TSCĐ và không được trích khấu hao đối với phần dùng để cho thuê

– Tiêu thức ghi nhận giá trị của tài sản của các phần tài sản trong nhà hỗn hợp: tỷ trọng giá trị của từng phần diện tích theo từng mục đích sử dụng hoặc diện tích sử dụng thực tế

– Chưa có quy định về tiêu thức ghi nhận giá trị tài sản của các phần tài sản trong nhà hỗn hợp

– Công trình dùng chung liên quan đến nhà hỗn hợp được xác định, trích khấu hao. Và phân bổ theo tiêu thức ghi nhận giá trị của các phần tài sản trong nhà hỗn hợp

– Chưa có quy định cụ thể

KẾT LUẬN:

Việc ghi nhận và trích khấu hao theo Thông tư 28/2017/TT-BTC. Cho phép doanh nghiệp có thể ghi nhận thêm các khoản chi phí cho hoạt đống sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Ví dụ: Tháng 03/2017, Công ty TNHH Tiến Đạt hoàn thành công trình xây dựng nhà hỗn hợp. Vừa để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Sợi Xuất khẩu. Vừa để cho thuê nhà dịch vụ và vừa để bán. Tổng giá trị công trình nhà hỗn hợp. Sau khi quyết toán công trình là: 9.658.152.000 đồng. Công ty đã xác định được giá trị của từng phần tài sản:

+ Phần giá trị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh là: 5.263.563.000 đồng

+ Phần giá trị để cho thuê dịch vụ là: 2.546.702.000 đồng

+ Phần giá trị để bán là: 1.847.887.000 đồng

Như vậy:

– Tổng giá trị: 5.263.563.000 + 2.546.702.000= 7.810.265.000 đồng. Được xác định là tài sản cố định và trích khấu hao theo quy định

 – Phần giá trị để bán: 1.847.887.000 đồng. Thì không được xác định là tài sản cố định và không được trích khấu hao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.