Lưu ý cách làm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách làm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp – Thuế TNDN là loại thuế mà tất cả các doanh nghiệp, các tổ chức, công ty kinh doanh, dịch vụ đều phải nộp loại thuế này. Tuy nhiên thuế thu nhập doanh nghiệp luôn có những thay đổi không phải kế toán nào cũng nắm rõ cập nhật thường xuyên được.

cách làm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
Lưu ý cách làm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Hãy cùng Kế Toán Việt Hưng điểm danh những điểm cần lưu ý cách làm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, dân nhà Kế nên biết để phục vụ công tác quyết toán đang đến gần.

1. Đặc điểm của thuế thu nhập doanh nghiệp

Thứ nhất: Thuế thu nhập có đối tượng đánh thuế là thu nhập

Bất kỳ loại thuế nào cũng đều lấy từ thu nhập của người dân trong xã hội để tập trung vào quỹ NSNN. Tuy nhiên , không phải loại thuế nào cũng đều là thuế thu nhập. Thuế thu nhập khác với thuế tiêu dùng, thuế tài sản ở chỗ:

Thuế thu nhập là loại thuế trực thu đánh trực tiếp vào thu nhập của các cơ sở sản xuất kinh doanh khi có thu nhập chịu thuế phát sinh.

Đối với thuế tiêu dùng là loại thuế gián thu đánh vào việc sử dụng thu nhập của người dân, thông qua việc người dân sử dụng thu nhập để mua hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, phần thu nhập mà nhà nước lấy đi của họ được cộng vào trong giá bán của hàng hóa, dịch vụ . Vì thế, người chịu thuế, người nộp thuế là không đồng nhất.

Thứ hai: Thuế TNDN là thuế trực thu

Ngoài mục tiêu tạo nguồn thu cho NSNN, nó còn có mục tiêu điều tiết kinh tế, điều hòa thu nhập xã hội nên thường gắn liền với chính sách kinh tế xã hội của Nhà nước. Bởi vậy, pháp luật thuế thu nhập ở các nước thường có những quy định về chế độ ưu đãi, miễn giảm thuế để đảm bảo chức năng khuyến khích của thuế thu nhập hoặc thực hiện việc áp dụng đánh thuế theo biểu thuế lũy tiền từng phần đối với một số khoản thu nhập chịu thuế để thực hiện các mục tiêu điều tiết.

Thứ ba: Thuế TNDN là một loại thuế phức tạp

Là loại thuế phức tạp, có tính ổn định không cao , việc quản lý thuế, thu thuế tương đối khó khăn, chi phí quản lý thuế thường lớn hơn so với các thuế khác. Đối với thuế thu nhập, ngoài việc xác định các khoản thu nhập chịu thuế còn phải xác định nguồn gốc thu nhập, địa điểm phát sinh thu nhập, thời hạn cư trú của chủ sở hữu thu nhập, tính ổn định của thu nhập… trong phần xác định thu nhập chịu thuế, phải xác định được các khoản khấu trừ hợp lý để tiến hành khấu trừ khi tính thuế nhằm bảo đảm mục tiêu công bằng và khuyến khích đối với đối tượng nộp thuế.

Thứ tư: Nguồn luật điều chỉnh quan hệ thuế thu nhập bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật thuế quốc gia và văn bản quy phạm pháp luật thuế quốc tế

Bởi thuế thu nhập là thuế trực thu nên có thể là đối tượng được điều chỉnh bởi hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Bên cạnh đó, thuế TNDN cũng mang đặc điểm riêng của loại thu nhập doanh nghiệp dưới góc độ phân biệt với thuế thu nhập cá nhân như về đối tượng nộp thuế là tổ chức sản xuất kinh doanh sản xuất hàng hóa, dịch vụ…

2. Những lưu ý cách làm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

2.1 Thời gian nộp báo cáo thuế TNDN

Chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (đối với các doanh nghiệp lựa chọn kỳ kế toán khác năm dương lịch), doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là TNDN) đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp

2.2 Lưu ý khi xác định chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN

– Theo quy định tại Thông tư số 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP Theo Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BTC, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng các điều kiện sau:

+ Điều kiện 1: Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Điều kiện 2: Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

+ Điều kiện 3: Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

– Ngoài ra, Tổng cục Thuế cho biết, việc điều chỉnh điều kiện xác định khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với khoản chi có hoá đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên áp dụng theo Thông tư số 173/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2016.

– Theo đó, bỏ quy định “chứng từ thanh toán qua ngân hàng được chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế” (cách làm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp)

Tổng cục Thuế cũng lưu ý về doanh thu tính thuế đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để biếu tặng, trường hợp dùng để biếu tặng khách hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh được tính thuế TNDN; Trường hợp dùng để biếu tặng không phải là khách hàng, không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

– Tổng cục Thuế cũng cho biết, đối với khoản chi tiền học cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông hoặc tiền nhà cho người lao động được doanh nghiệp chi trả nếu được quy định tại hợp đồng lao động và có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

– Tuy nhiên, sẽ không tính vào chi phí được trừ khoản chi tiền lương, tiền công và khoản phụ cấp phải trả cho người lao động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tế chưa chi, trừ trường hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kế. Mức dự phòng hàng năm do doanh nghiệp quyết định nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện. Việc trích lập dự phòng tiền lương phải đảm bảo sau khi trích lập, doanh nghiệp không bị lỗ, nếu doanh nghiệp bị lỗ thì không được trích đủ 17%.

– Tiền lương, tiền công của chủ DN tư nhân, chủ công ty TNHH một thành viên (do cá nhân làm chủ); thù lao cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh thì không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

2.3 Lưu ý doanh thu khi xác định quyết toán thuế TNDN

Theo Khoản 1 Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC, doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền (cách làm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp)

– Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế là doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

– Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng là doanh thu bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.

– Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh dịch vụ mà khách hàng trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần. Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế việc xác định số thuế được ưu đãi phải căn cứ vào tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của số năm thu tiền trước chia (:) cho số năm thu tiền trước.

2.4 Lưu ý các khoản thu nhập miễn thuế khi quyết toán thuế TNDN

– Thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp

– Thu nhập liên quan đến nông nghiệp

– Thu nhập từ việc thực hiện nghiên cứu khoa học công nghệ

– Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục

– Doanh nghiệp có từ 30% số lao động là người khuyết tật

– Thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho một số đối tượng: dân tộc thiểu số, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng tệ nạn…

– Thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải

– Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn…sau khi bên nhận góp vốn đã nộp thuế

– Thu nhập từ thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao

– Thu nhập từ chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên

– Thu nhập của văn phòng thừa phát lại

– Phần thu nhập không chia

2.5 Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

– Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là 20% áp dụng chung cho các doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá hai mươi tỷ đồng áp dụng thuế suất 20%.

Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% tạikhoản này là doanh thu của năm trước liền kề.

– Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam từ 32% đến 50% phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh (cách làm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp)

2.6 Lưu ý về hồ sơ quyết toán thuế TNDN

Theo Tổng cục Thuế, Hồ sơ quyết toán thuế TNDN đầy đủ bao gồm:

– Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN (ban hành kèm Thông tư số 151/2014/TT-BTC)

– Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc DN thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình DN, giải thể, chấm dứt hoạt động

– Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai (tùy theo thực tế phát sinh của người nộp thuế): Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN (dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ), mẫu số 03-1B/TNDN (dành cho người nộp thuế thuộc các ngân hàng, tín dụng), mẫu số 03-1C/TNDN (dành cho người nộp thuế là các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán) ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

2.7 Nơi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC, doanh nghiệp nộp hồ sơ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trên đây là một số lưu ý khi quyết toán thuế TNDN mà dân nhà Kế cần phải biết. Với đội ngũ tư vấn và nhân viên chuyên nghiệp cùng năng lực làm việc cao, Kế Toán Việt Hưng xin cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trên con đường kinh tế, tài chính (cách làm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp)

Chúc các bạn thành công!

 

 

 

Có 2 bình luận

 1. Thao Phuong đã viết:

  Khi QT thuế TNCN trên HTKK thì những nld ko tích UQ nhưng vẫn phát sinh thu nhập tính thuế thì ta phải tự tính tiền thuế theo biểu lũy tiến rồi tự điền vào phải ko ạ? Vì HTKK chỉ tự động tính tiền thuế cho những người tích UQ thôi .

  • Admin Kế Toán Việt Hưng đã viết:

   Chào bạn, với câu hỏi của bạn Kế Toán Việt Hưng xin trả lời như sau:

   Trường hợp này đúng rồi bạn, Bạn cộng tổng tất cả điền vào tiền thu nhập tiền thuế điền vào nha

   Mời bạn truy cập Cộng Đồng Làm Kế Toán https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan để đặt câu hỏi và nhận câu trả lời nhanh chóng, chính xác nhất từ đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.