Tờ khai thuế môn bài

Mẫu tờ khai thuế môn bài

Thuế môn bài được các doanh nghiệp kê khai vào mỗi dịp đầu năm. Quy định về kê khai thuế môn bài các bạn có thể xem tại đây: Quy định về kê khai thuế môn bài 2016

Các doanh nghiệp đã và đang hoạt động không thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh. Làm ảnh hưởng đến bậc thuế số thuế môn bài phải nộp. Thì chỉ phải nộp tiền thuế môn bài năm 2016 thôi – Không phải làm tờ khai.

Bắt đầu từ năm 2014 mọi mẫu biểu tờ khai thuế. Đều phải thực hiện theo thông tư 156/2013/TT-BCTC. Vì vậy nộp tờ khai thuế Môn bài cho năm 2016 kế toán phải sử dụng Mẫu số: 01/MBAI. (Ban hành kèm theo Thông tư số156./2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính). Xem hướng dẫn kê khai tại: Cách kê khai thuế môn bài qua mạng
Các bạn quan tâm có thể xem qua mẫu tờ khai thuế Môn bài mới nhất năm 2016. Theo thông tư 156/2013/TT-BTC. Mẫu số: 01/MBAI và download ở link phía dưới

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI
 

[01] Kỳ tính thuế: năm ……..

[02]  Lần đầu   *              [03]  Bổ sung lần thứ  *

[04] Người nộp thuế :………………………………………………………………………….

[05] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………

[06] Địa chỉ:  ………………………………………………………………………………………

[07] Quận/huyện: ………………. [08] Tỉnh/Thành phố: ……………………………….

[09] Điện thoại: …………………  [10] Fax: ……………… [11] Email: ………………

[12] Đại lý thuế (nếu có) :………………………………………………………………………….

[13] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………

[14] Địa chỉ:  ………………………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/Thành phố: ……………………………….

[17] Điện thoại: …………………  [18] Fax: ……………… [19] Email: ………………

[20] Hợp đồng đại lý thuế số:………………………………ngày ……………………………..

* [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

                                                                                                                          Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt

 Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêuVốn đăng ký, mức thu nhập bình quân thángBậc môn bàiMức thuế môn bài
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
 

 

1

 

Người nộp thuế môn bài

……………………………………………………………………………………………

 

[22]

 

 

2

 

Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương

 (ghi rõ tên, địa chỉ)

…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

 

 

[23]

3Tổng số thuế môn bài phải nộp[24]

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

 

                      ….,Ngày……… tháng……….. năm…..

                          NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

                            ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                                         (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có))

Các bạn có thể download mẫu tờ khai thuế môn bài tại đây: To-khai-thue-mon-bai-mau-01-mbai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.