Khái niệm và phân loại chứng từ kế toán

1. Khái niệm về chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán là phương tiện chứng minh bằng giấy tờ về sự phát sinh và hoàn thành của nghiệp vụ kinh tế – tài chính tại một hoàn cảnh (không gian, thời gian) nhất định. Bản chứng từ là sự chứng minh về tính hợp pháp đồng thời là phương tiện thông tin về kết quả nghiệp vụ kinh tế.

Khái niệm và phân loại chứng từ kế toán
Khái niệm và phân loại chứng từ kế toán

2. Nội dung của một bản chứng từ kế toán

Một bản chứng từ kế toán sẽ bao gồm 2 yếu tố: các yếu tố cơ bản và yếu tố bổ sung.

Các yếu tố cơ bản

Là các yếu tố bắt buộc phải có trong tất cả các chứng từ kế toán, là căn cứ chủ yếu đảm bảo sự chứng minh về tính hợp pháp của chứng từ, đây chính là cơ sở để chứng từ thực hiện chứng năng thông tin, là cơ sở để chứng từ thực hiện chức năng thông tin. Các yếu cơ bản bao gồm:

– Tên chứng từ: loại nghiệp vụ được chứng từ phản ánh.

– Tên, địa chỉ của đơn vị, cá nhân liên quan đến nghiệp vụ

– Ngày và số chứng từ: là căn cứ để xác định thời gian ghi sổ kế toán, thời gian lưu trữ và hủy chứng từ. Số chứng từ bao gồm: số thứ tự của chứng từ và tên hiệu

– Nội dung kinh tế của nghiệp vụ: cần ghi cụ thể: cần ghi ngắn gọn, đầy đủ nhưng phải đảm bảo tính thông dụng và dễ hiểu.

– Quy mô của nghiệp vụ về số lượng, giá trị: được viết đồng thời bằng số và chữ

– Tên, chữ ký của người chịu trách nhiệm thi hành và phê duyệt nghiệp vụ. Trong trường hợp liên quan đến tư cách pháp nhân của đơn vị kế toán thì yêu cầu bắt buộc phải có tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của đơn vị và đóng dấu đơn vị.

Các yếu tố bố sung của chứng từ kế toán

Là các yếu tố có vai trò thông tin thêm nhằm làm rõ các đặc điểm cá biệt của từng loại nghiệp vụ hay góp phần giảm nhẹ hoặc đơn giản hóa công tác kế toán như:

– Quan hệ của chứng từ đến các loại sổ sách kế toán, tài khoản

– Định mức của nghiệp vụ hay quy mô kế hoạch

– Phương tiện thực hiện

– Thời gian bảo hành …

3. Phân loại chứng từ kế toán

Các chứng từ kế toán có thể được phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau tùy theo yêu cầu thông tin của quản lý và hạch toán kế toán.

Việc phân loại chứng từ kế toán được khái quát theo bảng:

Tiêu thức phân loại Kết quả phân loại
Công dụng của chứng từ Chứng từ mệnh lệnh: lệnh chi, lệnh xuất kho Chứng từ thực hiện: hóa đơn, phiếu chi, phiếu xuất kho … Chứng từ thủ tục kế toán: bảng kê chứng từ, chứng từ ghi sổ.. Chứng từ liên hợp: hóa đơn kiêm phiếu xuất, phiếu xuất kiêm vận chuyển nội bộ,…
Địa điểm lập chứng từ Chứng từ bên trong: bảng thanh toán lương, phiếu báo làm thêm giờ, biên bản kiểm kê,… Chứng từ bên ngoài: các chứng từ ngân hàng, hóa đơn nhận người bán,..
Mức độ khái quát của chứng từ Chứng từ tổng hợp… Chứng từ ban đầu: chứng từ trực tiếp, chứng từ gốc,..
Số lần ghi trên chứng từ Chứng từ ghi nhiều lần Chứng từ ghi 1 lần
Nội dung nghiệp vụ kinh tế Chứng từ về TSCĐ Chứng từ về tiền Chứng từ về tiền lương Chứng từ về vật tư Chứng từ về tiêu thụ Chứng từ thanh toán với ngân sách
Tính cấp bách của nghiệp vụ Chứng từ báo động Chứng từ bình thường

Lamketoan.vn

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho