Phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cho công ty có 2 hoạt động kinh doanh

Hỏi

Tôi có câu hỏi liên quan đến việc phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ mong trung tâm đào tạo kế toán Lamketoan.vn giúp đỡ. Công ty tôi có 2 hoạt động kinh doanh: chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT, do đó tôi phải phân bổ số thuế GTGT đầu vào cho 2 hoạt động này. Năm 2015, tôi có phát sinh nghiệp vụ thu lãi tiền gửi ngân hàng của hoạt động gửi tiền có kỳ hạn và thu lãi do chuyển nhượng vốn. Vậy: – Tôi có phải kê khai trên tờ khai thuế GTGT đối với 2 khoản lãi này không – 2 khoản lãi này có được cộng vào tổng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ để phân bổ thuế GTGT đầu vào cho hoạt động chịu thuế GTGT và không chịu thuế Tôi rất mong nhận được câu trả lời của trung tâm đào tạo kế toán để phục vụ việc quyết toán thuế năm 2015.  Tôi xin cảm ơn !

Hướng dẫn phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
Hướng dẫn phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ (Ảnh minh họa)

Trả lời

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho trung tâm đào tạo kế toán Lamketoan.vn. Chúng tôi có thể trả lời câu hỏi của bạn như sau

Căn cứ Tiết d khoản 8 điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định sổ 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (Thông tư số 219/2013/TT-BTC) quy định đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

d) Chuyển nhượng vốn bao gồm việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư vào tổ chức kinh tế khác (không phân biệt có thành lập hay không thành lập pháp nhân mới), chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng quyên góp vốn và các hình thức chuyển nhượng vốn khác theo quy định của pháp luật, kê cả trường hợp bán doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác để sản xuât kinh doanh và doanh nghiệp mua kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bán theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ Thông tư số 151 /2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ vê việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế:

+ Tại Điều 8 sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“a) Dịch vụ cấp tín dụng gồm các hình thức:

  • Cho vay;
  • Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyến nhượng và các giấy tờ có giá khác;
  • Bảo lãnh ngân hàng;
  • Cho thuê tài chính;
  • Phát hành thẻ tín dụng… ”

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ  sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Khoản 9a Điều 1 sửa đổi khoản 2 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

“2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ sổ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kỉnh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khâu trừ và không được khẩu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khâu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gôm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được.

Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng/quý tạm phân bổ sổ thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào được khấu trừ trong tháng/quý, cuối năm cơ sở kinh doanh thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điểu chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng/quý. ”

Căn cứ các quy định nêu trên, thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng và thu nhập từ chuyển nhượng vốn thuộc đổi tượng không chịu thuế GTGT. Công ty của bạn kê khai thu nhập này vào phân hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT trên tờ khai thue GTGT. Trường hợp công ty không hạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thue GTGT thì thuế đầu vào được khâu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tông doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gôm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được.

Theo: Trung tâm đào tạo kế toán Lamketoan.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *