Cách đăng ký hộ kinh doanh cá thể Online | Kế toán Việt Hưng

Cách đăng ký hộ kinh doanh cá thể Online – “Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới 10 lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh”. Kế toán Việt Hưng chia sẻ các bước & thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể Online qua bài vết ngay dưới đây.

đăng ký hộ kinh doanh cá thể online
Cách đăng ký hộ kinh doanh cá thể Online | Kế toán Việt Hưng

1. Bản đăng ký hộ kinh doanh cá thể Online

– Truy cập link: http://dkkdqh.hanoi.gov.vn

– Vào mục “Đăng ký” 

cách đăng ký hộ kinh doanh cá thể online
Truy cập cách đăng ký hộ kinh doanh cá thể online

2. Hướng dẫn cách đăng ký hộ kinh doanh cá thể Online

Gồm 2 mục:

(1) Thông tin tài khoản

 • Tên tài khoản
 • Mật khẩu
 • Xác nhận mật khẩu
 • Email

(2) Thông tin liên hệ

 • Họ tên đầy đủ
 • Giới tính
 • Địa chỉ
 • Thành phố
 • Quận 
 • Điện thoại
 • Điện thoại di động
 • IM
 • Mã bảo mật

– Điền đầy đủ thông tin chọn “Gửi đi”

đăng ký hộ kinh doanh cá thể online
Nhập đầy đủ thông tin đăng ký hộ kinh doanh cá thể Online

– Sau đó, Scan các file đăng ký đã chuẩn bị gồm: Cơ bản có “Tờ khai lập hộ kinh doanh, hợp đồng thuê nhà, GCN quyền sử dụng đất, bản sao CMND, hộ chiếu của chủ hộ kinh doanh để nộp hồ sơ”

1 bộ hồ sơ thủ tục đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể cần có:

– Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (theo mẫu ) và bản chụp kèm theo bản chính Giấy chứng minh nhân dân (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân (đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện) hoặc bản chụp Scan chứng minh nhân dân (đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng Internet).(1 Bản Chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

……, ngày ……tháng …… năm ……

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

            Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch ……………

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …………………………… Giới tính: …….

Sinh ngày: …. /….. /…… Dân tộc: ………………… Quốc tịch: ……………….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: …………………………………

Ngày cấp: …… /….. /…… Nơi cấp: ………………………………………………….

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): ……….

Số giấy chứng thực cá nhân: …………………………………………………………

Ngày cấp: …… /….. /…….. Ngày hết hạn: ……. /…… /……. Nơi cấp: ………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

          Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………….

          Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………..

          Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………….

          Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:

          Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………….

          Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………..

          Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………….

          Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………… Fax: ……………………………..

Email: ………………………………………………. Website: ………………………..

Đăng ký hộ kinh doanh với các nội dung sau:

 1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………..
 2. Địa điểm kinh doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………….

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………… Fax: ……………………………..

Email: ………………………………………………. Website: ………………………..

 1. Ngành, nghề kinh doanh : ……………………………………………………..
 2. Vốn kinh doanh:

Tổng số (bằng số; VNĐ): …………………………………………………………….

Phần vốn góp của mỗi cá nhân (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập; kê khai theo mẫu): Gửi kèm

 1. Số lượng lao động: ……………………………………………………………………..

Tôi và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cam kết:

– Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

– Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.

 ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

(Ký và ghi họ tên)

Các giấy tờ gửi kèm:
-……………………………

TẢI VỀ : Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh trong thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể

CHÚ Ý:

– Hộ kinh doanh có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm

Điều 6. Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh (Luật Đầu tư số 67/2014/QH13)

a) Kinh doanh các chất ma túy theo quy định tại Phụ lục 1 của Luật này
b) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục 2 của Luật này
c) Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã theo quy định tại Phụ lục 1 của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm Nhóm I có nguồn gốc từ tự nhiên theo quy định tại Phụ lục 3 của Luật này
d) Kinh doanh mại dâm (thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể)
đ) Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người
e) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người

-> Việc sản xuất, sử dụng sản phẩm quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của Chính phủ.

đăng ký hộ kinh doanh cá thể
Các lĩnh vực ngành nghề không được kinh doanh

– Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư

– Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hộ kinh doanh chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư

 • Đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập, kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao chứng minh nhân dân (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện) hoặc bản chụp scan chứng minh nhân dân (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạng internet) của các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh hoặc đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh, danh sách các thành viên góp vốn thành lập hộ kinh doanh (1 Bản Chính)
 • Đối với những ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề, kèm theo các giấy quy định trên phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình(1 Bản Chính)
 • Đối với những ngành nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ quy định trên phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền(1 Bản Chính)
 • Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (dịch vụ cầm đồ, kinh doanh karaoke, dịch vụ tẩm quất, massage, cho thuê lưu trú) thì kèm theo các giấy tờ quy định trên phải có xác nhận của chính quyền địa phương về địa điểm kinh doanh (UBND phường hoặc công an phường nơi đăng ký địa điểm kinh doanh)

⇒ Phòng đăng ký kinh doanh sẽ trả lời về tính hợp lệ của hồ sơ và có thể nộp bản giấy để tiến hành nhận kết quả trong vòng 3 ngày sau đó. Trường hợp muốn đồng thời nhận kết quả đăng ký hộ kinh doanh và mã số thuế khách hàng nhập đầy đủ thông tin sẽ hiện ra các trường thông tin về thuế để nhập lên hệ thống. 

2. Cá nhân đăng ký thuế Online tại địa phương kinh doanh

Khi hoàn thành kê khai hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh trên có thể chọn đăng ký thuế online như mẫu dưới đây:

đăng ký thuế điện tử
Đăng ký thuế điện tử hộ kinh doanh cá thể

Trường hợp Hộ kinh doanh cá thể có đăng ký về an toàn thực phẩm có thể thực hiện trực tiếp trên hệ thống này mà không cần đăng ký theo bước 2 trên.

Trên đây là hướng dẫn cách đăng ký hộ kinh doanh cá thể đính kèm thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể – Nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu về khoá học liên hệ ngay Trung tâm Kế toán Việt Hưng tư vấn chi tiết lộ trình học nhé!

 

Có 2 bình luận

 1. Hương Chi đã viết:

  Cô cho e làm thế nào để xin cấp MST 13 số cho địa điểm kinh doanh, thực hiện qua mạng ạ?

  • Admin Kế Toán Việt Hưng đã viết:

   Chào bạn, với câu hỏi này Kế Toán Việt Hưng xin trả lời như sau: 

   Địa điểm kinh doanh MST 13 k cấp nữa và các DN có MST 13 số đang phải đóng MST. Bạn mở địa điểm kinh doanh cùng MST với trụ sở chính nhé

   Bạn muốn đặt câu hỏi và nhận câu trả lời nhanh nhất về nghiệp vụ kế toán, truy cập ngay Cộng Đồng Làm Kế Toán https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan/ của chúng tôi nhé! Hotline tư vấn về khóa học: 0988.680.223

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.