Biên bản hủy hóa đơn theo thông tư 39

Biên bản hủy hóa đơn

Doanh nghiệp khi cung ứng hàng hóa dịch vụ có hóa đơn viết sai thực hiện thủ tục lập biên bản thu hồi hóa đơn và biên bản điều chỉnh hóa đơn thay cho mẫu biên bản hủy hóa đơn cũ theo thông tư 39/2014/TT-BTC . Mẫu biên bản hủy hóa đơn theo thông tư 39 dùng để ghi nhận việc sai sót hóa đơn dẫn đến phải hủy và cam kết hai bên không kê khai thuế hóa đơn đã viết sai phải hủy.

biên bản hủy hóa đơn theo thông tư 39 dùng để ghi nhận việc sai sót hóa đơn
Biên bản hủy hóa đơn theo thông tư 39 dùng để ghi nhận việc sai sót hóa đơn

Nội dụng của biên bản được hiển thị phía dưới

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
—————o0o————–

BIÊN BẢN HUỶ HOÁ ĐƠN

– Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

– Căn cứ vào khoàn 7 điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng; quản lý thuế và hóa đơn.

Hôm nay, ngày ……tháng …..năm 20….. Đại diện chúng tôi gồm:

Bên B (bên bán): Công ty…………………………………………. MST: ………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………….

Đại diện: Ông/Bà……………………………………………………… Chức vụ:…………………………

Bên A (bên mua): Công ty………………………………………… MST: ……………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………

Đại diện: Ông/Bà……………………………………………………… Chức vụ:………………………..

Hai bên Cùng lập biên bàn đồng ý huỷ hoá đơn ký hiệu: ………………………………, Số hiệu HĐ: ……….lập ngày …/…/20…. trị giá như sau:

Tên hàng hoá, dịch vụ: ……………………………………………………………………………………….

Tiền hàng hoá dịch vụ chưa thuế: ……………………………………………………………………..

Tiền thuế: 10%:………………………………………………………………………………………………

Tổng tiền thanh toán:……………………………………………………………………………………….

1. Lý do huỷ hoá đơn: …………………………………………………………………………………………

2. Cam kết:……………………………………………………………………………………………………….

Biên bản được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 1 bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                            ĐẠI DIỆN BÊN B

Download biên bản hủy hóa đơn theo thông tư 39 theo link dưới

Download tại đây

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959