Bài tập kế toán tài chính 1 – hạch toán các khoản mua cổ phiếu – bài 1

Bài tập kế toán tài chính 1 – hạch toán các khoản mua cổ phiếu – bài 1 – Có lời giải chi tiết

Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ với các bạn 1 số Bài tập kế toán tài chính 1 liên quan đến các khoản đầu tư: Bài 1 – Hạch toán các khoản mua cổ phiếu

Đề bài:

Trong tháng 09, phòng kế toán công ty A có tài liệu về đầu tư dài hạn như sau:

1. Chuyển khoản 1.500.000.000đ mua cổ phiếu của công ty CP X, số  cổ  phiếu này có mệnh giá 300.000.000đ, chi phí mua đã chi tiền mặt 3.000.000đ (tỷ lệ quyền biểu quyết tương đương với tỷ lệ góp vốn 60%).

2. Nhận thông báo chia cổ tức của công ty CP P là 50.000.000đ. Theo thỏa thuận, công ty A đã chuyển toàn bộ số cổ  tức này để góp vốn thêm (cho biết tỷ  lệ quyền biểu quyết tương đương với tỷ lệ góp vốn thay đổi từ 52% lên 55%).

3. Góp vốn đầu tư vào công ty BB với tỷ lệ góp vốn là 40%, bằng: 1 thiết bị sấy có nguyên giá 100.000.000đ, khấu hao lũy kế đến thời điểm góp vốn là 10.000.000đ, vốn góp được tính 88.000.000đ.

4. Xuất kho 1 lô hàng hóa có giá gốc là 150.000.000đ và được tính vốn góp là 155.000.000đ.

5. Chi phí vận chuyển tài sản góp vốn công ty A chịu, đã thanh toán bằng tiền tạm ứng là 110.000đ (gồm VAT 10%).

6. Chuyển khoản mua 5.000 cổ phiếu thường, có mệnh giá 10.000đ/cổ  phiếu với giá chuyển nhượng 120.000đ/cổ phếu của công ty CP BT, tỷ  lệ quyền biểu quyết là 12%. Chi tiền mặt thanh toán cho người môi giới 1.000.000đ.

7. Nhượng lại một số cổ phiếu của công ty cổ phần M cho người bán B (để trừ nợ  tiền hàng) với giá bán 138.000.000đ, biết giá gốc số cổ phiếu này là 140.000.000đ, giá gốc số cổ phiếu còn lại sau khi chuyển nhượng là 360.000.000đ (với tỷ lệ quyền biểu quyết giảm từ 25% xuống 18%).

Yêu cầu:

Định khoản và phản ánh tình hình trên vào sơ đồ tài khoản (TK 221, 223, 228).

Bài giải:

1.

Nợ TK 221: 1.503.000.000

Có TK 112: 1.500.000.000

Có TK 111:        3.000.000

2.

Nợ TK 221:     50.000.000

Có TK 515:     50.000.000

3.

Nợ TK 223:     88.000.000

Nợ TK 811:       2.000.000

Nợ TK 214:     10.000.000

Có TK 211:    100.000.000

4.

Nợ TK 223:   155.000.000

Có TK 156:   150.000.000

Có TK 711:       5.000.000

5.

Nợ TK 635:         100.000

Nợ TK 133:           10.000

Có TK 141:         110.000

6.

Nợ TK 228:   601.000.000 = 120.000 x 5.000 + 1.000.000

Có TK 112:   600.000.000

Có TK 111:       1.000.000

7.

Nợ TK 331:   138.000.000

Nợ TK 635:       2.000.000

Có TK 223:   140.000.000

Nợ TK 228:   360.000.000

Có TK 223:   360.000.000

Tham khảo:

Khóa học thực hành kế toán dành cho sinh viên

Bài tập kế toán tài chính 1 – kế toán hàng tồn kho – bài 2

4 1 vote
Article Rating
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959