Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn lập BCTC hợp nhất

Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn lập BCTC hợp nhất mới nhất

Bộ Tài chính ban hành thông tư 202/2014/TT-BTC. Hướng dẫn lập BCTC hợp nhất (BCTCHN) của doanh nghiệp độc lập và bổ sung các chỉ tiêu.

Tham khảo:

Mẫu báo cáo tình hình tài chính B01b-DNN theo TT133

Cách lập Báo cáo tài chính theo Thông tư 133 mới nhất

Cách lập báo cáo chi tiết lãi lỗ theo công trình

Dịch vụ làm báo cáo tài chính doanh nghiệp uy tín giá rẻ nhất

Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn lập BCTC hợp nhất
Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn lập BCTC hợp nhất

Tình hình tài chính của DN không đơn thuần. Chỉ là các số liệu, thông tin được phản ánh trên báo cáo riêng của chính DN đó. Mà phải là các thông tin tài chính trên báo cáo tài chính hợp nhất. Bộ Tài Chính chính thức ban hành Thông tư 202/2014/TT-BTC. Hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất (BCTCHN). Theo đó, BCTCHN áp dụng biểu mẫu BCTC của doanh nghiệp độc lập và bổ sung các chỉ tiêu như sau.

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp (DN). Là công cụ hữu hiệu nhất cung cấp thông tin tài chính cho nhiều đối tượng quan tâm

1. Đối tượng áp dụng:

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp (DN). Là công cụ hữu hiệu nhất cung cấp thông tin tài chính cho nhiều đối tượng quan tâm. Bao gồm nhà quản lý, nhà đầu tư, cơ quan nhà nước cũng như các đối tượng khác. Dưới góc độ của nhà quản lý, việc nắm bắt tổng thể tình hình tài chính của tập đoàn. Là rất quan trọng trong việc quản lý hoạt động, định hướng phát triển và phân bổ nguồn lực.

Thông tư này hướng dẫn phương pháp lập và trình bày một cách hợp nhất. Đối với các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh và liên kết. Phương pháp kế toán xử lý các giao dịch giữa các đơn vị trong nội bộ hay giữa tập đoàn và công ty liên doanh, liên kết. Doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức công ty mẹ con. Thuộc các ngành, các thành phần kinh tế khi lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Thời hạn hiệu lực: Thông tư số 202 có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho việc lập. Bắt đầu từ hoặc sau ngày 01/01/2015.

2. Những nội dung đổi mới:

Thông tư bổ sung nguyên tắc kế toán loại trừ khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con trong giao dịch hợp nhất kinh doanh

2.1. Nguyên tắc kế toán loại trừ khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con qua 1 lần mua

Thứ nhất, nguyên tắc kế toán loại trừ khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con trong giao dịch hợp nhất kinh doanh đạt được quyền kiểm soát qua một lần mua:

– Bổ sung việc ghi nhận chênh lệch giữa giá trị hợp lý (FV) và giá trị ghi sổ (NBV) trong tài sản thuần của công ty con;

– Ghi nhận thuế hoãn lại từ hợp nhất kinh doanh; Xử lý lợi thế thương mại hoặc lãi từ giao dịch mua rẻ theo CMKTQT;

– Đánh giá lại giá trị khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con;

– Xử lý chênh lệch giữa FV và NBV tài sản thuần của công ty con sau ngày mua;

– Điều chỉnh các khoản chênh lệch do cổ phần hóa…

2.2. Nguyên tắc kế toán loại trừ khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con qua nhiều giai đoạn

Thứ hai, bổ sung nguyên tắc kế toán loại trừ khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con trong giao dịch hợp nhất kinh doanh qua nhiều giai đoạn (mới hoàn toàn). Kế toán giao dịch công ty con, công ty liên kết mua lại cổ phiếu đã phát hành (cổ phiếu quỹ). Và đầu tư ngược lại công ty mẹ (mới hoàn toàn):

2.3. Thoái đầu tư

Công ty con phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Hợp nhất kinh doanh dưới sự kiểm soát chung giữa tập đoàn ngang chuyển thành tập đoàn dọc và ngược lại. Đây là vấn đề vô cùng nóng vì theo chủ trương của chính phủ, các tập đoàn phải tái cấu trúc lại, thoái vốn khỏi các doanh nghiệp không cùng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính. Ngoài ra còn có những điều khoản bổ sung kèm theo:

+ Lợi ích cổ đông không kiểm soát. Tách lợi ích cổ đông không kiểm soát theo 2 phương pháp (bổ sung một phương pháp mới).

+ Thêm 01 một mục riêng để xử lý cổ tức ưu đãi của cổ đông không kiểm soát và quỹ khen thưởng phúc lợi (mới hoàn toàn).

+ Loại trừ các giao dịch nội bộ: Bổ sung một số giao dịch mới. Như góp vốn vào công ty con bằng tài sản phi tiền tệ. Xử lý cổ tức bằng cổ phiếu theo nghị định 71 của Chính phủ về sửa đổi phương pháp hợp nhất đối với các khoản cho vay trong nội bộ…;

+ Thêm một chương riêng hoàn toàn mới để xử lý các khoản dự phòng trong doanh nghiệp trên BCTCHN.

+ Cập nhật lại một chương về chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty con ở nước ngoài.

Để tìm hiểu sâu hơn về thông tư cũng như các kỹ năng chuyên nghiệp để lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp mình đúng luật đăng ký khóa học tại Kế toán Việt Hưng, website: http://lamketoan.vn/

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959