Thông tư 200/2014/TT-BTC chế độ kế toán doanh nghiệp có gì mới

Thông tư 200/2014/TT-BTC

Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 và có hiệu lực kế từ ngày 05/01/2015. Thông tư này hướng dẫn chi tiết về chế độ kế toán trong doanh nghiệp. Nó thay thế cho chế độ kế toán doanh nghiệp. Được quy định trong Quyết định 15/2006/QĐ-BTC. Ban hành ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính.

Thông tư 200/2014/TT-BTC chế độ kế toán doanh nghiệp có gì mới
Thông tư 200/2014/TT-BTC

Sau đây chúng tôi xin trích dẫn những điểm mới thay đổi so với Quyết định 15. Để các bạn dễ nhận biết và làm kế toán được chính xác.

1. Sửa dụng đơn vị tiền tệ khi làm kế toán:

– Được sử dụng đồng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ để ghi vào sổ kế toán

– Các doanh nghiệp có nghiệp vụ thu, chi chủ yếu bằng ngoại tệ, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn tại Điều 4 Thông tư này sẽ được chọn một loại ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán.

– Doanh nghiệp sử dụng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ trong kế toán. Thì đồng thời với lập Báo cáo tài chính (BCTC) theo ngoại tệ còn phải chuyển đổi BCTC sang Đồng Việt Nam.

– Báo cáo tài chính mang tính pháp lý để công bố ra công chúng và nộp các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam là BBTC được trình bày bằng Đồng Việt Nam.

– Việc thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán nếu không thỏa các tiêu chuẩn tại Điều 4 Thông tư này sẽ chỉ được thực hiện tại thời điểm bắt đầu niên độ kế toán mới.

2. Sử dụng tài khoản trong kế toán:

2.1. Các tài khoản Tài Sản

Không còn phân biệt ngắn hạn và dài hạn.

2.2. Bỏ đi các tài khoản:

TK 129, 139, 142, 144, 159, 311, 315, 342, 351, 415, 431, 512, 531, 532 và toàn bộ tài khoản ngoài bảng

2.3 Thêm mới các tài khoản:

– Tài khoản 171 – Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ

– Tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi

– Tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

– Tài khoản 357 – Quỹ bình ổn giá

– Tài khoản 417 – Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

2.4. Thay đổi các tài khoản sau:

– Tài khoản 121 – Chứng khoán kinh doanh. (Trước đây gọi là Đầu tư chứng khoán ngắn hạn)

– Tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. (Trước đây là Đầu tư ngắn hạn khác)

– Tài khoản 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết. (Trước đây là Góp vốn liên doanh)

– Tài khoản 228 – Đầu tư khác. (Trước đây là Đầu tư dài hạn khác)

– Tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản. (Trước đây là Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn)

– Tài khoản 242 – Chi phí trả trước. (Trước đây là Chi phí trả trước dài hạn)

– Tài khoản 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược. (Trước đây là Ký quỹ, ký cược dài hạn)

– Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính. (Trước đây là Vay dài hạn)

– Tài khoản 343 – Nhận ký quỹ, ký cược. (Trước đây là Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn)

– Tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu. (Trước đây là Nguồn vốn kinh doanh)

– Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. (Trước là Lợi nhuận chưa phân phối)

– Tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu. (Gộp 3 tài khoản 521, 531, 532 trước đây)

2.5. Hướng dẫn cụ thể nguyên tắc kế toán đối với từng loại tài khoản.

3. Chứng từ kế toán:

– Doanh nghiệp được chủ động xây dưng, thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán. Nhưng phải đáp ứng được các yêu cầu của Luật Kế toán và đảm bảo rõ ràng, minh bạch.

– Các loại chứng từ kế toán tại Phục lục 3 Thông tư chỉ mang tính hướng dẫn. Trường hợp doanh nghiệp không tự xây dựng, thiết kế cho riêng mình được thì có thể áp dụng theo Phụ lục 3.

4. Sổ sách kế toán:

– Doanh nghiệp được tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán cho riêng mình. Nhưng phải đảm bảo cung cấp thông tin về giao dịch kinh tế một cách minh bạch, đầy đủ. Trường hợp không tự xây dựng có thể áp dụng biểu mẫu sổ kế toán theo phụ lục 4 Thông tư.

– Ngoài ra, Thông tư còn có quy định mới hướng dẫn chuyển đổi số dư trên sổ kế toán.

5. Báo cáo tài chính:

5.1. Thông tin bắt buộc trong BCTC không còn “Thuế và các khoản nộp Nhà nước”.

5.2. Kỳ lập BCTC giữa niên độ sẽ gồm BCTC quý (cả quý IV) và BCTC bán niên (trước chỉ yêu cầu BCTC quý và không cần quý IV).

5.3. Thêm các quy định mới về Xây dựng nguyên tắc kế toán và BCTC khi doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục (Điều 106).

5.4. Sử đổi, bổ sung nhiều chỉ tiêu của Bảng Cân đối kế toán, cụ thể:

– Mã số 120 = Mã số 121 + 122 +123. (Trước đây là 121 + 129)

– Mã số 130 = 131 + 132 + 133 + 134 + 135 +136 +137 +139. (Trước đây không có 136, 137)

– Mã số 150 = 151 + 152 +153 +154 + 155. (Trước đây không có 153, 154 nhưng có 158)

– Mã số 200 = 210 + 220 + 230 + 240 +250 +260. (Trước đây không có 230)

5.5. Phần Thuyết minh báo cáo tài chính cũng có nhiều sự thay đổi, bổ sung các chỉ tiêu như:

– Phần đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp bổ sung thêm: chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường; cấu trúc doanh nghiệp.

– Phần chính sách kế toán áp dụng chia ra chỉ tiêu cụ thể cho 2 trường hợp Doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục và Doanh nghiệp không.

– Phần thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng Cân đối kế toán thêm chỉ tiêu: nợ xấu; vay và nợ thuê tài chính; tài sản dở dang dài hạn…

Các bạn có thể Click để tải về toàn bộ thông tư 200 bản đầy đủ nhất

Tham khảo: Những điểm khác nhau giữa Thông tư 200 và Quyết định 15

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *