Phương pháp ghi sổ theo hình thức nhật ký chung theo TT 107

Phương pháp ghi sổ theo hình thức nhật ký chung theo TT 107 của đơn vị HCSN

Phương pháp ghi sổ theo hình thức nhật ký chung theo TT 107

1. Hình thức kế toán Nhật ký chung

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung là tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều được ghi vào sổ Nhật ký chung theo trình tự thời gian phát sinh và nội dung nghiệp vụ kinh tế đó. Sau đó lấy số liệu trên Sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản có liên quan đến từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

1.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung bao gồm các loại sổ sau:

– Nhật ký chung;

– Sổ Cái;

– Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.

1.2. Trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký chung:

– Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ kế toán đã được kiểm tra để ghi vào Sổ Nhật ký chung theo trình tự thời gian. Đồng thời căn cứ vào các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. Hoặc tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh cùng loại đã ghi vào Sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. Trường hợp đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi vào Sổ Nhật ký chung, các nghiệp vụ kinh tế được ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết có liên quan.

– Cuối tháng (cuối quý, cuối năm) khoá Sổ Cái và các sổ, thẻ kế toán chi tiết. Từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết lập “Bảng tổng hợp chi tiết” cho từng tài khoản. Số liệu trên Bảng tổng hợp chi tiết được đối chiếu với số phát sinh Nợ, số phát sinh Có và số dư cuối tháng của từng tài khoản trên Sổ Cái. Sau khi kiểm tra, đối chiếu nếu đảm bảo khớp đúng thì số liệu khoá sổ trên Sổ Cái được sử dụng để lập “Bảng Cân đối số phát sinh” và báo cáo tài chính.

Về nguyên tắc “Tổng số phát sinh Nợ” và “Tổng số phát sinh Có” trên Bảng Cân đối số phát sinh phải bằng “Tổng số phát sinh Nợ” và “Tổng số phát sinh Có” trên Sổ Nhật ký chung cùng kỳ.

2. Trình tự và phương pháp ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung

Trình tự và phương pháp ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung được thể hiện theo sơ đồ sau:

Sơ đồ 1.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung

Phương pháp ghi sổ theo hình thức nhật ký chung theo TT 107

Đơn vị: …………………..

Mã QHNS: ………………

Mẫu số: S04-H
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

 SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Năm: ………………….

Ngày, tháng ghi sổChứng từDiễn giảiĐã ghi Sổ CáiSTT dòngSố hiệu TK đối ứngSố phát sinh
Số hiệuNgày, thángNợ
ABCDEFG12
Số trang trước chuyển sang
Cộng chuyển sang trang sauxxx

– Sổ này có ……. trang, đánh số từ trang 01 đến trang ……

– Ngày mở sổ: ……….

Ngày ….tháng ….năm ….

Người lập sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trên đây là những chia sẻ của Việt Hưng về Phương pháp ghi sổ theo hình thức nhật ký chung theo TT 107. Nếu còn bất cứ điều gì khúc mắc. Bạn vui lòng để lại bình luận phía dưới bài viết này để nhận được giải đáp nhanh nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *