Những điểm mới của thông tư 93/2017/tt-btc ngày 19/09/2017

Những điểm mới của thông tư 93/2017/tt-btc ngày 19/09/2017. Và có hiệu lực thi hành từ ngày 05/11/2017

Những điểm mới của thông tư 93/2017/tt-btc ngày 19/09/2017
Những điểm mới của thông tư 93/2017/tt-btc ngày 19/09/2017

Tham khảo:

Cách tra cứu hóa đơn giá trị gia tăng có hợp lý, hợp lệ hay không!

Luật 106/2016/QH13 quy đinh Luật thuế GTGT, Quản lý thuế và TTĐB

1. Bỏ hướng dẫn nộp mẫu 06/GTGT. Để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với:

– Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm dưới 1 tỷ đồng.

– Doanh nghiệp mới thành lập.

– Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.

– Tổ chức kinh tế khác hạch toán được thuế GTGT đầu vào, đầu ra không bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã.

Thay thế bằng:“ Phương pháp tính thuế của cơ sở kinh doanh xác định theo Hồ sơ khai thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC. (Đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014. Và Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính)”.

2. Bỏ điểm d Khoản 4 Điều 12 Thông tư 156/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại

Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính): “Khi hết năm dương lịch đầu tiên từ khi thành lập.

2.1. Doanh thu từ 1 tỷ trở lên

Nếu doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên theo cách xác định tại khoản 2 Điều này. Và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ. Thì tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

2.2. Doanh thu nhỏ hơn 1 tỷ đồng

Nếu doanh nghiệp, hợp tác xã không đạt mức doanh thu từ một tỷ đồng trở lên. Nhưng vẫn thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ. Thì được đăng ký tự nguyện tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm a khoản 3 Điều này. Sau năm dương lịch đầu tiên từ khi thành lập, doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng ổn định phương pháp tính thuế trong 2 năm liên tục”

3. Bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC:

3.1. Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

Nếu đáp ứng điều kiện tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT. Hoặc người nộp thuế đang áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ chuyển sang phương pháp trực tiếp. Thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT. Ban hành kèm theo Thông tư này.

3.2. Đối tượng được tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ

Trường hợp người nộp thuế từ 01/01/2014 thuộc đối tượng được tự nguyện. Áp dụng phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT. Thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.

Người nộp thuế phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề. Năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới. Hoặc năm người nộp thuế tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừ”.

KẾT LUẬN:

Kể từ ngày 05/11/2017, theo Thông tư 93/2017/TT-BTC. Việc xác định phương pháp tính thuế GTGT căn cứ theo hồ sơ khai thuế GTGT do cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế

– Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu 01/GTGT. 02/GTGT đến cơ quan thuế

– Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng phương pháp trực tiếp. Thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT đến cơ quan thuế

(Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT. Và 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính)

Tải về: Thông tư 93-2017-TT.BTC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.