Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho theo thông tư 133

Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn các Chế độ Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thông tư mới ra đời này sẽ thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017. Quy định về nguyên tắc kế toán hàng tồn kho

Tham khảo: Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, hàng hóa theo QĐ48 và TT200

Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho theo thông tư 133
Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho theo thông tư 133

1. Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho theo Thông tư 133 ban hành ngày 26/08/2016

Nội dung của nguyên tắc kế toán hàng tồn kho theo thông tư 133 được chính phủ ban hành có một số nội dung chính sau:

Nhóm tài khoản của hàng tồn kho được dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động hàng tồn kho của doanh nghiệp hoặc được dùng để phản ánh các giá trị hàng tồn kho đầu kỳ và cuối kỳ kế toán của doanh nghiệp

1.1. Hàng tồn kho của doanh nghiệp

Là những tài sản được mua vào để sản xuất hoặc để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường, gồm có:

+ Nguyên vật liệu

+ Sản phẩm chưa hoàn thiện

+ Hàng hóa

+ Thành phẩm

+ Hàng được gửi bán

+ Hàng đã mua đang trong quá trình vận chuyển

+ Các công cụ, dụng cụ dùng trong sản xuất

1.2. Sản phẩm, hàng hóa nhận ký gửi

Các loại sản phẩm, hàng hóa hoặc tài sản. Mà doanh nghiệp đang nhận ký gửi, giữ hộ, gia cộng hoặc xuất khẩu đều không được coi. Là hàng tồn kho nếu chúng không thuộc sở hữu của doanh nghiệp.

1.3. Kế toán hàng tồn kho

Phải được thực hiện theo đúng các tiêu chuẩn và quy định của Chuẩn mực kế toán “Hàng tồn kho” khi xác định được giá gốc hàng tồn kho, phương pháp tính giá trị hàng tồn kho, xác định là giá trị thuần có thể thực hiện được, lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và ghi nhận các chi phí.

1.4. Hàng tồn kho được xác định giá gốc

Dựa theo các quy định cụ thể cho từng loại vật tư, hàng hoá, theo các nguồn hình thành và thời điểm bắt đầu tính giá trị.

Có môt số khoản thuế sẽ không được hoàn lại và được tính vào giá trị hàng tồn kho. Điển hình như thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng tồn kho, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường phải nộp khi mua hàng tồn kho.

Cách tính giá trị hàng tồn kho có môt vài thay đổi

2. Để hạch toán chính xác và phù hợp, kế toán cần phải lưu ý

Các khoản chiết khấu thương mại được giảm giá nhận được sau khi mua hang tồn kho. Chúng phải được phân bổ cho số hàng tồn đang ở trong kho, hàng đã được bán, đã sử dụng cho sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản.

2.1. Giá gốc của các hàng tồn kho

Khi bán hàng tồn kho, giá gốc của các hàng tồn kho đã bán sẽ được ghi nhận. Là chi phí sản xuất, kinh doanh trong các kỳ phù hợp với doanh thu liên quan đến chúng và được ghi nhận và phù hợp với bản chất giao dịch

2.2. Xác định giá trị hàng tồn kho xuất trong kỳ

Có ba phương pháp để doanh nghiệp xác định giá trị hàng tồn kho xuất trong kỳ. Đó là phương pháp nhập trước hoặc xuất trước (First in First Out). Phương pháp tính bình quân và phương pháp tính theo giá đích danh.

Đối với một số mặt hàng tồn kho mà doanh nghiệp mua vào bằng ngoại tệ. Giá mua hàng tồn kho phải được căn cứ vào tỷ giá giao dịch thực tế phát sinh để ghi nhận.

Đến cuối kỳ kế toán, nếu xét thấy giá trị hàng tồn kho không bị thu hồi đủ do bị hư hỏng, lỗi thời. Hoặc giá bán bị giảm cùng với chi phí hoàn thiện, chi phí bán hàng được tăng lên. Thì cần phải ghi giảm giá gốc hàng tồn kho sao cho bằng giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho.

2.3. Kế toán hàng tồn kho cần phải

Đồng thời kế toán chi tiết cả về giá trị lẫn hiện vật theo từng thứ, từng loại, quy cách vật tư, hàng hóa theo từng địa điểm cần quản lý và sử dụng, luôn phải đảm bảo sự chính xác cả về giá trị và hiện vật giữa thực tế về vật tư, hàng hóa với sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.

Một doanh nghiệp chỉ được áp dụng hoặc phương pháp kê khai thường xuyên hoặc kê khai định kỳ

Việc phân loại các hàng tồn kho là vật tư hay thiết bị, phụ tùng thay thế sẽ tuỳ thuộc vào đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Chi phí vận chuyển, bảo quản hàng tồn kho khi phát sinh trong quá trình mua hàng hoặc tiếp tục quá trình sản xuất, chế biến thì sẽ được ghi nhận vào giá gốc hàng tồn kho.

Để có thể nắm bắt và áp dụng những thay đổi của thông tư 133 một cách chính xác và hợp lý, doanh nghiệp hoàn toàn có thể liên lạc tới công ty kế toán Việt Hưng, thông qua website http://lamketoan.vn/ để có thể hưởng những dịch vụ kế toán tốt nhất tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *