Mẫu bản thuyết minh báo cáo tài chính theo TT 200/2014

 Mẫu bản thuyết minh báo cáo tài chính theo TT 200

Theo quy định của Bộ tài chính thì 100% doanh nghiệp theo thông tư 200. Phải lập báo cáo tài chính theo biểu mẫu được quy định tại thông tư. Mẫu bản thuyết minh báo cáo tài chính theo TT 200 cũng có thể trình bày những thông tin khác nếu doanh nghiệp xét thấy cần thiết cho việc trình bày trung thực, hợp lý báo cáo tài chính. Thuyết minh về báo cáo tài chính doanh nghiệp dùng để mô tả mang tính tường thuật. Hoặc phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong bảng bân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Cũng như các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

Tham khảo:

Mẫu báo cáo tài chính năm mới nhất theo TT 200

Cách nộp thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng

Thuyết minh về báo cáo tài chính doanh nghiệp
Thuyết minh về báo cáo tài chính doanh nghiệp

1. Nguyên tắc lập và trình bày Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

1.1. Khi lập Báo cáo tài chính năm

Doanh nghiệp phải lập Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo đúng quy định của Chuẩn mực kế toán. Và hướng dẫn tại Chế độ Báo cáo tài chính. Khi lập Báo cáo tài chính giữa niên độ (kể cả dạng đầy đủ và dạng tóm lược) doanh nghiệp phải lập Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc theo quy định của Chuẩn mực kế toán “Báo cáo tài chính giữa niên độ” và Thông tư hướng dẫn chuẩn mực.

1.2. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính của doanh nghiệp phải trình bày những nội dung dưới đây:

Các thông tin về cơ sở lập và trình bày Báo cáo tài chính và các chính sách kế toán cụ thể. Được chọn và áp dụng đối với các giao dịch và các sự kiện quan trọng;
Trình bày các thông tin theo quy định của các chuẩn mực kế toán chưa được trình bày trong các Báo cáo tài chính khác (Các thông tin trọng yếu);

Mẫu bản thuyết minh báo cáo tài chính theo TT 200/2014
Mẫu bản thuyết minh báo cáo tài chính theo TT 200/2014

Cung cấp thông tin bổ sung chưa được trình bày trong các Báo cáo tài chính khác. Nhưng lại cần thiết cho việc trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Bản thuyết minh phải được trình bày một cách có hệ thống. Doanh nghiệp được chủ động sắp xếp số thứ tự trong thuyết minh Báo cáo tài chính theo cách thức phù hợp nhất với đặc thù của mình theo nguyên tắc các khoản mục trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cần được đánh dấu dẫn tới các thông tin liên quan trong bản thuyết minh.

2. Cơ sở lập Bản thuyết minh Báo cáo tài chính 

Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm báo cáo. Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp. Sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết có liên quan. Căn cứ vào Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm trước. Căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp và các tài liệu liên quan.

3. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán 

Kỳ kế toán năm ghi rõ kỳ kế toán năm theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01/… đến 31/12/… Nếu doanh nghiệp có năm tài chính khác với năm dương lịch. Thì ghi rõ ngày bắt đầu và ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: ghi rõ là Đồng Việt Nam. Hoặc một đơn vị tiền tệ khác được lựa chọn theo quy định của Luật Kế toán.

 Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: Ngân hàng lựa chọn tỷ giá để áp dụng trong kế toán. Tỷ giá áp dụng khi ghi nhận và đánh giá lại tài sản. Tỷ giá áp dụng khi ghi nhận và đánh giá lại nợ phải trả. Các loại tỷ giá áp dụng trong giao dịch khác.

Tải về: B09_DN_Thuyet_minh_bao_cao_tai_chinh

Để biết cụ thể các mẫu bản thuyết minh báo cáo tài chính theo TT 200 quy định truy cập vào trang website: http://lamketoan.vn/ để  được tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn, chuyên sâu, củng cố thêm vốn kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực nghề nghiệp kế toán của mình. Hãy đăng ký ngay hôm nay để nhận ưu đãi hấp dẫn về học phí./.

0 0 vote
Article Rating
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959