Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200 mới nhất hiện nay

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC. Sẽ thay thế cho hệ thống tài khoản kế toán theo QĐ 15 của tài khoản kế toán trước đây

Tham khảo:

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133 mới nhất năm 2017

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200 mới nhất hiện nay
Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200

Theo thông tư 200/2014/TT-BTC hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp sẽ có những thay đổi trong các hạng mục.

Thông tư 200/2014/TT-BTC hệ thống TKKT doanh nghiệp

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200
Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200

Số

SỐ HIỆU TK

TÊN TÀI KHOẢN

TTCấp 1Cấp 2
1234

LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN

01111Tiền mặt
1111Tiền Việt Nam
1112Ngoại tệ
1113Vàng tiền tệ
02112Tiền gửi Ngân hàng
03113Tiền đang chuyển
04121Chứng khoán kinh doanh
05128Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
06131Phải thu của khách hàng
07133Thuế GTGT được khấu trừ
08136Phải thu nội bộ
09138Phải thu khác
10141Tạm ứng
11151Hàng mua đang đi đường
12152Nguyên liệu, vật liệu
131531531

1532

1533

1534

Công cụ, dụng cụ

Công cụ, dụng cụ

Bao bì luân chuyển

Đồ dùng cho thuê

Thiết bị, phụ tùng thay thế

14154Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
151551551

1557

Thành phẩm

Thành phẩm nhập kho

Thành phẩm bất động sản

16156Hàng hóa
17157Hàng gửi đi bán
18158Hàng hoá kho bảo thuế
19161Chi sự nghiệp
20171Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
21211Tài sản cố định hữu hình
22212 2121

2122

Tài sản cố định thuê tài chính

TSCĐ hữu hình thuê tài chính.

TSCĐ vô hình thuê tài chính.

23213Tài sản cố định vô hình
24214Hao mòn tài sản cố định
25217Bất động sản đầu tư
26221Đầu tư vào công ty con
27222Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
282282281

2288

Đầu tư khác

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Đầu tư khác

292292291Dự phòng tổn thất tài sản
30241Xây dựng cơ bản dở dang
31242Chi phí trả trước
32243Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
33244Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ

34331Phải trả cho người bán
35333Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
36334Phải trả người lao động
3341Phải trả công nhân viên
3348Phải trả người lao động khác
37335Chi phí phải trả
38336Phải trả nội bộ
39337Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
40338Phải trả, phải nộp khác
413413411

3412

Vay và nợ thuê tài chính

Các khoản đi vay

Nợ thuê tài chính

423433431

34311

34312

34313

3432

Trái phiếu phát hành

Trái phiếu thường

Mệnh giá trái phiếu

Chiết khấu trái phiếu

Phụ trội trái phiếu

Trái phiếu chuyển đổi

43344Nhận ký quỹ, ký cược
44347Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
453523521Dự phòng phải trả
46353Quỹ khen thưởng phúc lợi
47356Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
48357Quỹ bình ổn giá

LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU

49411Vốn đầu tư của chủ sở hữu
50412Chênh lệch đánh giá lại tài sản
51413Chênh lệch tỷ giá hối đoái
52414Quỹ đầu tư phát triển
53417Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
54418Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
55419Cổ phiếu quỹ
56421Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
4211Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước
4212Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay
57441Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
58461Nguồn kinh phí sự nghiệp
59466Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU

60511Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
61515Doanh thu hoạt động tài chính
62521Các khoản giảm trừ doanh thu
5211Chiết khấu thương mại
5212Hàng bán bị trả lại
5213Giảm giá hàng bán

LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH

63611Mua hàng
6111Mua nguyên liệu, vật liệu
6112Mua hàng hóa
64 621Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
65622Chi phí nhân công trực tiếp
66623Chi phí sử dụng máy thi công
67627Chi phí sản xuất chung
68631Giá thành sản xuất
69632Giá vốn hàng bán
70635Chi phí tài chính
71641Chi phí bán hàng
72642Chi phí quản lý doanh nghiệp

LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC

73711Thu nhập khác

LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC

74811Chi phí khác
75821Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

76911Xác định kết quả kinh doanh

Để có thể hiểu rõ thông tư 200 của hệ thống tài khoản kế toán các bạn có thể liên hệ với chúng tôi: kế toán Việt Hưng để được tư vấn và giải đáp những thắc mắc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.