Thẻ: giá xuất kho

Các phương pháp tính giá xuất kho của hàng tồn kho

Phương pháp tính giá xuất kho của hàng tồn kho Sẽ có 4 phương pháp tính giá xuất kho của hàng tồn kho đang được áp dụng rộng rãi trong hoạt động kế toán kho đó là: FIFO, LIFO, giá bình quân và thực tế đích danh. Tham khảo: Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho […]

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959