Những điểm mới của Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA THÔNG TƯ 176/2016/TT-BTC

Việc thông báo, tạo lập, phát hành và sử dụng hóa đơn là rất quan trọng trong công tác kế toán. Vì vậy chúng ta cần nắm rõ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Để tránh những sai sót dẫn đến bị xử phạt. Ngày 30/10/2016, Bộ Tài Chính ban hành THÔNG TƯ 176/2016/TT-BTC.Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014. Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Những điểm mới của Thông tư 176/2016/TT-BTC cụ thể như sau:

Tham khảo:

Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định mới nhất về hóa đơn chứng từ

Khóa học kế toán thuế trên hóa đơn chứng từ thực tế

Những điểm mới của Thông tư 176/2016/TT-BTC
Những điểm mới của Thông tư 176/2016/TT-BTC

1. Hành vi đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản

Mức phạt giảm từ 2.000.000đ đến 4.000.000 đồng xuống 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng

– Theo quy định cũ tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 10/2014/TT-BTC: “Phạt tiền từ 2.000.000đ đến 4.000.000 đồng. Đối với cả bên đặt in và bên nhận in hóa đơn đối với hành vi đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản hoặc tổ chức nhận in hóa đơn tự in hóa đơn đặt in để sử dụng nhưng không có quyết định in hóa đơn của Thủ trưởng đơn vị theo quy định.

– Theo Điểm a, khoản 1, Điều 1 tại Thông tư 176/2016/TT-BTC: “Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng. Đối với cả bên đặt in và bên nhận in hoá đơn. Đối với hành vi đặt in hoá đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản. Hoặc tổ chức nhận in hoá đơn tự in hóa đơn đặt in. Để sử dụng nhưng không có quyết định in hoá đơn của Thủ trưởng đơn vị theo quy định”.

2. Đối với hành vi không bổ sung phụ lục hợp đồng in hóa đơn

Mức phạt giảm từ 2.000.000đ xuống 500.000 đồng

– Theo quy định cũ tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 10/2014/TT-BTC: “Phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 2.000.000 đồng. Đối với trường hợp bên đặt in. Và bên nhận đặt in hoá đơn không ký phụ lục hợp đồng. Bổ sung các nội dung còn thiếu, tổ chức nhận in hoá đơn không ký quyết định bổ sung các nội dung còn thiếu. Đồng thời bên đặt in và bên nhận đặt in hoá đơn. Phải bổ sung các nội dung còn thiếu của hợp đồng.”

– Theo Điểm b, khoản 1, Điều 1 tại Thông tư 176/2016/TT-BTC: “Phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 500.000 đồng. Đối với trường hợp bên đặt in và bên nhận đặt in hoá đơn. Không ký phụ lục hợp đồng bổ sung các nội dung còn thiếu, tổ chức nhận in hoá đơn . Không ký quyết định bổ sung các nội dung còn thiếu. Đồng thời bên đặt in và bên nhận đặt in hoá đơn. Phải bổ sung các nội dung còn thiếu của hợp đồng.”

3. Đối với hành vi cố tình đặt in hóa đơn khi chưa được cơ quan thuế đồng ý

– Theo quy định cũ tại Thông tư 10/2014/TT-BTC: Chưa có

– Theo khoản 1, Điều 1 tại TT 176/2016: “Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng. Đối với hành vi đặt in hóa đơn khi cơ quan thuế đã có văn bản thông báo tổ chức, doanh nghiệp. Không đủ điều kiện đặt in hóa đơn, trừ trường hợp cơ quan thuế không có ý kiến bằng văn bản khi nhận được đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in của tổ chức, doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính”

4. Đối với hành vi lập hóa đơn khi nộp thông báo điều chỉnh hóa đơn. Sau 10 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.

– Theo quy định cũ tại Thông tư 10/2014/TT-BTC: Chưa có

– Theo khoản 2, Điều 1 tại Thông tư 176/2016/TT-BTC: “Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng . Đối với một trong các hành vi:

a) Điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn

Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến. Khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh. Dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm sau 10 ngày. Kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.

b) Sử dụng hóa đơn chưa đến thời hạn sử dụng

Sử dụng hóa đơn đã được thông báo phát hành với cơ quan thuế. Nhưng chưa đến thời hạn sử dụng. (05 ngày kể từ ngày gửi thông báo phát hành).”

Bổ sung điểm c vào khoản 1 Điều 10 như sau:

– Theo quy định cũ tại Thông tư 10/2014/TT-BTC: Chưa có

– Theo khoản 3, Điều 1 tại Thông tư  176/2016/TT-BTC: “Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng. Đối với một trong các hành vi:

c) Điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn

Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế. Nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh. Dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp từ sau 20 ngày. Kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.”

5. Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn giao cho khách hàng

– Theo quy định cũ tại Thông tư 10/2014/TT-BTC: “Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành. Nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng). Nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn khi hóa đơn chưa đến thời gian lưu trữ. Trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn. Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

– Theo khoản 6, Điều 1 tại Thông tư 176/2016/TT-BTC: “Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng. Đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng). Để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách.Trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn. Hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.

6. Đối với hành vi nộp báo cáo hóa đơn chậm hoặc báo cáo bị sai

– Theo quy định tại điều 13 Thông tư 10/2014/TT-BTC: “Trường hợp tổ chức, cá nhân phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế. Trong thời hạn quy định nộp thông báo, báo cáo thì không bị xử phạt.

– Theo khoản 7, Điều 1 tại Thông tư 176/2016/TT-BTC: “Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị phạt tiền.

Kết luận những điểm mới của Thông tư 176:

Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 30/10/2016 có hiệu lực từ ngày 15/12/2016. Các quy định khác về xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Thông tư số 10/2014/TT-BTC. Thông tư 176/2016/TT-BTC đã sửa đổi một số quy định với mức phạt giảm nhẹ hơn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.