Thẻ: phương pháp trực tiếp

Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

Trước khi lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ các kế toán viên nên hiểu rõ trong bảng này bao gồm dòng tiền ra và dòng tiền vào. Khi bạn có lượng tiền vào nhiều hơn lượng tiền ra, bạn sẽ có được khoản dự trữ tiền mặt (có lãi). Điều này sẽ giúp bạn xử lý cho những khoản thâm […]