Mức phạt chậm nộp tiền thuế mới nhất từ ngày 01/07/2016

Mức phạt chậm nộp tiền thuế mới nhất

Thông tư 130/2016/TT-BTC, Luật 106/2016/QH13, Nghị định 100/2016/NĐ-CP, Công văn 10315/BTC-TCT đã quy định mức phạt chậm nộp tiền thuế như sau:

1. Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/7/2016

Thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

2. Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/7/2016

Nhưng sau ngày 01/7/2016 vẫn chưa nộp thì tính như sau:
– Trước ngày 01/01/2015 tính phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13, (số ngày chậm nộp < 90 ngày là 0.05%, từ ngày 91 trở đi là 0.07%/ngày)

– Nếu số ngày chậm nộp < 90 ngày:

Số tiền phạt  =   Số tiền thuế chậm nộp  X   0.05%  X  Số ngày chậm nộp

– Nếu số ngày chậm nộp > 90 ngày:

Số tiền phạt  =   Số tiền thuế chậm nộp  X   0.07%  X  Tổng số ngày chậm nộp – 90

– Từ ngày 01/01/2015 tính tiền chậm nộp theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13, (0,05%/ngày.)

Số tiền phạt  =   Số tiền thuế chậm nộp  X   0.05%  X  Số ngày chậm nộp

– Từ ngày 01/7/2016 tính tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày.

Số tiền phạt  =   Số tiền thuế chậm nộp  X   0.03%  X  Số ngày chậm nộp

Trong đó:

– Tiền thuế chậm nộp:

Số tiền thuế còn thiếu phải nộp.

– Số ngày chậm nộp tiền thuế:

Được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo hoặc quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

Ví dụ 1:

Công ty X nợ 150 triệu đồng tiền thuế GTGT thuộc tờ khai thuế GTGT tháng 8/2014 (tờ khai đã nộp đúng hạn cho cơ quan thuế), thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 22/9/2014 (do ngày 20/9/2014 và ngày 21/9/2014 là ngày nghỉ). Ngày 20/8/2016, người nộp thuế nộp số tiền thuế này vào ngân sách nhà nước, số ngày chậm nộp được tính từ ngày 23/9/2014 đến ngày 20/8/2016, số tiền chậm nộp phải nộp là 51,12 triệu đồng. Cụ thể:

– Trước ngày 01/01/2015 tiền chậm nộp được tính như sau
:
+ Từ ngày 23/9/2014 đến ngày 21/12/2014, số ngày chậm nộp là 90 ngày:

=> Số tiền phạt chậm nộp = 150 triệu đồng x 0,05% x 90 ngày = 6,75 (triệu đồng).

+ Từ ngày 22/12/2014 đến ngày 31/12/2014, số ngày chậm nộp là 10 ngày:

=> Số tiền phạt chậm nộp = 150 triệu đồng x 0,07% x 10 ngày = 1,05 (triệu đồng).

– Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2016, số ngày chậm nộp là 547 ngày:

=> Số tiền phạt chậm nộp: 150 triệu đồng x 0,05% x 547 ngày = 41,025 (triệu đồng).

– Từ ngày 01/7/2016 đến ngày 20/8/2016, số ngày chậm nộp là 51 ngày:

=> Số tiền phạt chậm nộp = 150 triệu đồng x 0,03% x 51 ngày = 2,295 (triệu đồng).

Ví dụ 2:

Công ty A có phát sinh tổng số thuế phải nộp trong Qúy I năm 2016 là 100 triệu đồng. Tuy nhiên, ngày 30/04/2016 là hạn nộp tiền thuế Qúy I năm 2016 Công ty không thanh toán khoản thuế này mà để đến ngày 01/08/2016 mới thanh toán cho cơ quan thuế.

Như vậy Công ty X đã chậm nộp thuế 92 ngày (từ 01/05/2016 đến 31/07/2016).

Số tiền phạt nộp chậm mà Công ty X phải nộp là:

+ Số tiền phạt nộp chậm thuế từ ngày 01/05/2016 đến ngày 30/06/2016 (61 ngày) là:

100 triệu đồng x 0,05% x 61 ngày = 3,05 (triệu đồng)

+ Số tiền phạt nộp chậm thuế từ ngày 01/07/2016 đến ngày 31/07/2016 (31 ngày) là:

100 triệu đồng x 0,03% x 31 ngày = 0,93 (triệu đồng)

=> Tổng số tiền phạt nộp chậm thuế Công ty X phải nộp là : 3,05 + 0,93 = 3,98 (triệu đồng)

3. Số ngày chậm nộp tiền thuế (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật)

Được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo hoặc quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

Ví dụ 3:

Doanh nghiệp C nợ thuế GTGT 50 triệu đồng, có hạn nộp là ngày 20/8/2013. Ngày 26/8/2013, người nộp thuế nộp số tiền trên vào ngân sách nhà nước. Số ngày chậm nộp là 06 ngày, được tính từ ngày 21/8/2013 đến ngày 26/8/2013.

Trên đây là những thông tin mới nhất về mức phạt nộp chậm thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế Môn bài theo thông tự, nghị định áp dụng từ năm 2016 do BTC ban hành.

Chúc các bạn thành công!

Lamketoan.edu.vn

0 0 vote
Article Rating
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959