Bảo hành công trình xây dựng hạch toán như thế nào?

Bảo hành công trình – Chi phí bảo hành công trình xây dựng hạch toán như thế nào khi có trích lập bảo hành hay những phát sinh dự phòng? Bài viết ngày hôm nay Kế toán Việt Hưng sẽ cùng các bạn tìm hiểu nhé.

bảo hành công trình
Bảo hành công trình xây dựng hạch toán như thế nào?

1. Tài khoản 352 – Dự phòng phải trả

Tài khoản 352 – Dự phòng phải trả có 4 tài khoản cấp 2 gồm:

+ Tài khoản 3521Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa: Tài khoản này dùng để phản ánh số dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa cho số lượng sản phẩm, hàng hóa đã xác định tiêu thụ trong kỳ.

+ Tài khoản 3522Dự phòng bảo hành công trình xây dựng: Tài khoản này dùng để phản ánh  số dự phòng bảo hành công trình xây dựng đối với các công trình, hạng mục công trình hoàn thành, bàn giao trong kỳ.

+ Tài khoản 3523Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp (DN): Tài khoản này phản ánh số dự phòng phải trả cho hoạt động tái cơ cấu DN, như chi phí di dời địa điểm kinh doanh, chi phí hỗ trợ người lao động…

+ Tài khoản 3524Dự phòng phải trả khác: Tài khoản này phản ánh các dự phòng phải trả khác theo quy định của pháp luật ngoài các khoản dự phòng đã phản ánh nêu trên, như chi phí hoàn nguyên môi trường, chi phí thu dọn, khôi phục và hoàn trả mặt bằng, dự phòng trợ cấp thôi việc theo quy định của Luật lao động, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, TSCĐ định kỳ…

CHÚ Ý

+ Khi lập dự phòng phải trả, DN được ghi nhận vào chi phí quản lý DN

+ Khoản dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa được ghi nhận vào chi phí bán hàng

+ Khoản dự phòng phải trả về chi phí bảo hành công trình xây dựng được ghi nhận vào chi phí sản xuất chung.

+ Khoản dự phòng phải trả được lập tại thời điểm lập BCTC. Nếu số dự phòng phải trả cần lập ở kỳ kế toán này lớn hơn số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ kế toán đó. Nếu số dự phòng phải trả cần lập ở kỳ kế toán này nhỏ hơn số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch phải được hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ kế toán đó.

+ Đối với dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp được lập cho từng công trình xây lắp và được lập vào cuối kỳ kế toán năm hoặc cuối kỳ kế toán giữa niên độ. Nếu số dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây lắp đã lập lớn hơn chi phí thực tế phát sinh thì số chênh lệch được hoàn nhập ghi vào TK 711 “Thu nhập khác”.

2. Hướng dẫn hạch toán bảo hành công trình xây dựng

– Trích lập dự phòng bảo hành công trình xây dựng được thực hiện cho từng công trình, hạng mục công trình hoàn thành. Và bàn giao trong kỳ.

Khi xác định số dự phòng phải trả về chi phí bảo hành công trình xây dựng, ghi:

Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung

Có TK 352 – Dự phòng phải trả (3522).

– Khi phát sinh các khoản chi phí liên quan đến khoản dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây dựng đã lập ban đầu

Như chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí khấu hao tài sản cố định,…

+ Trường hợp doanh nghiệp tự thực hiện việc bảo hành công trình xây dựng:

Khi phát sinh các khoản chi phí liên quan đến việc bảo hành, ghi:

Nợ các TK 621, 622, 627,…

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 152, 214, 331, 334, 338,…

Cuối kỳ, kết chuyển chi phí bảo hành thực tế phát sinh trong kỳ, ghi:

  Nợ TK 154 – Chi phí SXKD dở dang

     Có các TK 621, 622, 627,…

Khi sửa chữa bảo hành công trình hoàn thành bàn giao cho khách hàng, ghi:

 Nợ TK 352 – Dự phòng phải trả (3522)

 Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (chênh lệch giữa số dự phòng đã trích lập nhỏ hơn chi phí thực tế về bảo hành)

Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

+ Trường hợp giao cho đơn vị trực thuộc hoặc thuê ngoài thực hiện việc bảo hành, ghi:

Nợ TK 352 – Dự phòng phải trả (3522)

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (chênh lệch giữa số dự phòng đã trích lập nhỏ hơn chi phí thực tế về bảo hành)

Có các TK 331, 336…

– Hết thời hạn bảo hành công trình xây dựng

Nếu công trình không phải bảo hành. Hoặc số dự phòng phải trả về bảo hành công trình xây dựng. Nó lớn hơn chi phí thực tế phát sinh thì số chênh lệch phải hoàn nhập. Ghi:

Nợ TK 352 – Dự phòng phải trả (3522)

Có TK 711 – Thu nhập khác

XEM THÊM: Khóa học thực hành kế toán xây dựng xây lắp

Trên đây là toàn bộ bài viết về chủ đề Bảo hành công trình xây dựng hạch toán như thế nào? Hãy đến Việt Hưng để tham gia các khoá học kế toán online uy tín tại Trung tâm! 

 

 

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959